Nøytralitetsvakt under første verdenskrig

(Trykk på bildet for full størrelse)

1. Verdenskrig i Trøndelag

Hører til 1. Verdenskrig

Den første verdenskrig varte fra 1914 til 1918. Norge var nøytral gjennom hele krigen, men den internasjonale konflikten preget landet på ulike måter. Også i Trøndelag merket man krigen.

Økonomisk utvikling
Tidligere økonomiske konflikter hadde nok også virket inn på forholdene i Trøndelag og resten av Norge. Men den økonomiske utviklingen hadde ført til at man nå var mer avhengig av tilførsel utenfra. Dette merket befolkningen i hele Trøndelag og i hver kommune.

Forsyningsproblemer
Bekymringen for tilgangen på matvarer og brensel, førte til at myndighetene allerede noen dager etter krigsutbruddet i 1914 iverksatte tiltak. I Trondheim ble det for eksempel oppnevnt en forsyningskomité. Den sikret store lagre av de viktigste varene.
Fra 1917 var forsyningsproblemene blitt så store at det påvirket den industrielle produksjonen mange steder. Norge var et produkt av den nye tid, og industrien var blitt en viktig del av landets økonomi.

Skipsfarten

Handelsflåten i Norge var stor og etterspørselen etter dens tjenester økte utover krigen. Mange redere tjente store penger på krigen. Men det var ikke ufarlig å seile i krigssonen. Flere sjøfolk måtte bøte med livet når båtene ble torpedert eller gikk på miner.

Prisstigning
Vareknappheten førte til sterk prisstigning, dette holdt seg helt til 1920. Da snudde de internasjonale konjunkturene og nedgangstidene slo også inn over Trøndelag. Dette gikk også ut over kommuneøkonomien i landsdelen. I Trondheim ansatte man færre lærere, noe som igjen førte til større klasser.

Radikalisering
Årene etter første verdenskrig førte til en styrket radikalisering. Arbeidsledigheten steg og lønningene sank, og frontene mellom arbeidere og arbeidsgivere hardnet. Både i 1921 og 1925 var det store landsdekkende streiker. Arbeiderbevegelsen ble mer synlig og fikk styrket sin posisjon utover i mellomkrigsårene (1918-1940).

Kilder