Tiltak mot pest i 1709

Hører til Pest

I 1709 brøt det ut pest i Danzig tidlig på året. I august ble all handel mellom Norge og Danzig og andre smittede havner ved Østersjøen forbudt. Pesten raste fremdeles i 1710 og 1711 i Sverige og Danmark, og redselen for at den skulle bre seg også til Trøndelag var stor.

I Trondheim kom en del embetsmenn sammen i den første "sunnhetskommisjonen". De vedtok en mengde karantenebestemmelser. Skip som kom fra mistenkelige steder, skulle ligge i karantene i 40 dager, før sjøfolkene kunne komme i land og før de kunne losse lasta de hadde med. Tiltakene virket, og pesten kom hverken til Trøndelag eller Norge forøvrig denne gangen.

Karantenetiltakene mot pesten er de første eksemplene på at folk begynte å få tro på at det var mulig å bekjempe sykdommer. Det var ikke nødvendigvis utslag av Guds vilje, men noen menneskene kunne påvirke. En slik oppfatning spredte seg i Europa på 1600-tallet og enda mer på 1700-tallet, og henger sammen med en større tro på vitenskap og opplysning.

Fra Trøndelags historie bind 2, fra pest til poteter 1350 - 1850. s. 269-279

Relaterte artikler