Jordmorkoffert

Jordmorutstyr

(Trykk på bildet for full størrelse)

Sykehusfødsel i 1910

Josefine Ellefsen var gravid i 33. uke da hun skrev et brev til E.C. Dahls fødestiftelse. Hun regnet med å skulle føde sitt barn en av de første dagene i oktober 1910.

Brevet er stilet til overlegen ved E.C. Dahls fødestiftelse i Trondheim. Dersom man hadde små midler og var bosatt innenfor Trondheims grenser, var det mulig å få friplass ved den nystartede stiftelsen. Josefine oppfylte begge kravene. Hennes mann var arbeidsledig, de hadde seks små barn fra før, og de bodde i Strandveien.

Årsaken til at Josefine ønsket å føde sitt barn på klinikken, og ikke hjemme med jordmor som var det vanlige, er ikke vanskelig å forstå. I brevet forteller hun "vi har 6 ukonfirmerede Barn og en liten Bekvemmelighed paa et litte værels vor vi bare faar 1 seng ind og vi er 8 menesker som skal ha sengrum". Mange søkte seg til stiftelsen nettopp for å få fred og ro under og etter fødselen.

E.C. Dahls stiftelse var en privat klinikk, etablert etter en bestemmelse i testamentet etter generalkonsul, kjøpmann og bryggerieier Erich Christian Dahl. Stiftelsen skulle gi fri pleie for fattige og syke mødre og for deres barn under barselferden.

Da klinikken ble åpnet i 1908, ble imidlertid også bedre stilte kvinner som betalte for seg, tatt imot. Et innslag av betalende pasienter var nødvendig for å sikre økonomien. De betalende kvinnene kunne velge mellom alminnelig, bedre eller beste forpleining. Med beste forpleining, for åtte kroner dagen, kunne man få enkeltrom. Josefine fikk friplass og ble plassert på storsal.

E.C. Dahl tok de første årene også imot pleiebarn dersom deres mødre døde eller ble syke. Barna fikk bo på en pleieavdeling til fosterforeldre ble funnet til dem. Det ble også gitt opplæring i hygiene, ernæring og barnestell ved stiftelsen - denne opplæringen var framfor alt rettet mot de enslige mødrene.

Fødeklinikken ble raskt  populær. Allerede i 1938 fødte 4/5 av byens kvinner sine barn her. I 1984 overtok Regionsykehuset, som hadde større lokaler og bedre teknisk utstyr, funksjonen som byens fødselssykehus, og E.C Dahls stiftelse ble lagt ned.

Da E.C. Dahls stiftelse åpnet i 1908, var den en av de mest moderne fødeklinikkene i Europa.

Kilde: Tora Korsvold: Sykehusfødselen tar form - med en nærstudie av E.C. Dahls stiftelse, Oslo 2001.

Kilder