Prostitusjon

Prostitusjon er kjent som verdens eldste yrke, og det er nok svært nære sannheten hvis man sier at det har eksistert til alle tider. Prostitusjon har hele tiden vært gjenstand for både debatt og moralsk forkastelse. Problemene relatert til kjøp og salg av sex er komplekse. Senest i 2007 har det vært diskutert om man skal forby kjøp av sex i Norge. Historisk sett fikk man i Norge en økning i antall prostituerte med byutviklingen som kom i forbindelse med industrialiseringen på 1800-tallet. Det samme gjaldt Trondheim.

Dobbeltmoral?
På 1800-tallet (og før det) var sex før ekteskapet uakseptabelt. Det var også krav om trofasthet i ekteskapet. Men dette var noe som egentlig bare gjaldt kvinnene. Mennene stilte andre krav til seg selv. Det at man fordømte prostituerte, kunne kontrollere andre kvinner fordi de dermed ville bli oppmerksomme på hvike sanksjoner de kunne møte om de overskred de aksepterte kjønnsrollene. Helt opp til 1960- og 70-tallet ble det ofte hevdet at prostituerte var kvinner med unormalt sterk seksualitet, mens menn som kjøpte sex bare tok konsekvensen av normale, mannlige behov.

Forklaringer på årsaken til prostitusjon
På slutten av 1800-tallet fantes det flere forklaringer på årsaken til prositusjon. Noen mente det var et nødvendig onde som alltid ville være der, andre mente at noen var "fødte prostituerte". De som støttet den siste forklaringen mente prostituerte led av medfødte mentale defekter. Noen videreførte denne forklaringen med at jenter som var prostituerte hadde lav moral, var arbeidssky og fornøyelsessyke. Rundt 1900 fikk man derimot mer sosiale forklaringer. En tysk lege, Blascho, la fram påstander om at prostitusjon hadde nær sammenheng med urbanisering og industrialisering, og at de fleste prostituerte ble rekruttert fra arbeiderklassen. Dette var en forklaring som hadde mange støttespillere også i Norge.

Trondheim
I Trondheim kom industrialiseringen i gang etter 1850. Dette medførte en sterk byvekst som følge av alle de som kom flyttende til byen for å søke arbeid. Mange kvinner flyttet også i et håp om å få jobb. At det var vanskelig å få jobb som tjenestepike, var nok et steg tilbake for mange, og i industrien fantes det på denne tiden svært få arbeidsplasser for kvinner. Dette kan underbygge påstanden om at industrialiseringen var medvirkende årsak til prostitusjon.

De fleste prostituerte i Trondheim kom fra arbeiderklassen. Et stort flertall av de prostituerte hadde vært tjenestejenter før de trakk på gata. At det var få arbeidsplasser er allerede nevnt. I tillegg var det slik at for de som hadde arbeid var det lange dager på jobb og lønna var dårlig. Astrid Witsø skriver at "Sett i sammenheng med at jentene ut fra sin sosiale bakgrunn sjelden hadde mulighet til å bli forsørget hjemme, blir det med dette enklere å forstå at noen begynte som prostituert for å livnære seg". [1]

Visitasjon
Visitasjon (undersøkelse) av de prostituerte foregikk i Trondheim mellom 1847 og 1899. Offentlige fruentimmer, som de også ble kalt, hadde visitasjonsplikt fram til 1883. Dette var et tiltak for å prøve å få kontroll med spredningen av kjønnssykdommer. Man mente også at kundene gjennom dette kunne få en slags garanti for at jentene ikke var syke, men dette fungerte i realiteten ikke, fordi det var mulig å skjule sykdommen og unngå kontroll.

I dag
Pro Sentret (se nettressurs) antar at det i dag finnes ca 3000 kvinner og noen menn som selger seksuelle tjenester. Ca. 50 % av det totale markedet dekkes av utenlandske prostituerte, mens de er i flertall når det gjelder gateprostitusjon. Det er mange årsaker til at kvinner velger å prostituere seg. I Norge har gateprostitusjon tradisjonelt vært dominert av norske, rusavhengige kvinner. De utenlandske har sjelden rusproblemer, men er drevet av fattigdomsproblematikken. Den globale fattigdommen er den viktigste årsaken til at så mange kvinner ser prostitusjon som en utvei. Mange kvinner flytter til rikere land for å tjene penger, men på grunn av streng migrasjonspolitikk må kvinnene knytte seg opp til kriminelle nettverk som kan hjelpe dem inn i landene. Dette har blitt en stor industri.

Det er lov å selge seksuelle tjenester i Norge, og det er tillatt å kjøpe seksuelle tjenester av personer over 18 år. Det er forbudt å tjene penger på andres prostitusjon. Fra 2008 vil det sannsynligvis komme en lov som kriminaliserer sexkjøp. Etter at Arbeiderpartiet vedtok dette på landsmøte i april 2007 har alle de tre regjeringspartiene gått inn for dette forbudet. Men debatten har ikke stilnet, og mange mener at dette vil ramme de prostituerte hardere enn mennene som kjøper.

[1] Astrid Witsø: Prostitusjon i Trondheim i 1870- og 80-åra, Hovedoppgave i historie, Trondheim 1983
Kilder: Astrid Witsø: hovedoppgave 1983.
Pro Sentret: http://www.prosentret.no

Kilder

Relaterte artikler

Relaterte nettressurser