Weidemannsveien Barnehage

Foto: Schrøder

(Trykk på bildet for full størrelse)

Asylene blir barnehager

Hører til Førskolealder

På 1930-tallet begynte barnehageidéen å feste seg i Norge, og de gamle barneasylene ble gjort om til barnehager og daghjem med stoler og bord tilpasset barna, mer lek og mindre undervisning.

Planer om barnehager
Det var på 1930-tallet at idéen om barnehager virkelig begynte å vinne terreng i Norge. Selv om det siden århundreskiftet hadde vært et begynnende skifte i pedagogikken i asylene, og man begynte å fokusere mer på lek, var det først da at unge nyutdannede barnehagelærere tok fatt med pågangsmot og ønske om å reformere. På grunn av 2. verdenskrig (1940-45), ble det en stopp i utviklingen, men man jobbet fortsatt med planer og prosjekter.  

I Trondheim
Som Trondheim hadde vært tidlig ute med barneasylene, var byen også tidlig ute med overgangen til barnehager. En av landets pionerer når det gjaldt den moderne barnehagen, var Ella Esp som var bestyrerinne i Bakklandet Asyl fra 1935. Det tok likevel sin tid før alt kom i orden. I 1930-årene hadde asylene svært dårlig økonom. Selv om kommunen økte tilskuddet til asylene noe, var det ikke nok til den omfattende endringen en overgang til barnehage ville medføre. Det var da Ella Esp mobiliserte foreldrene. På Bakklandet ble Mødreklubben dannet. Disse mødrene tok tak og hjalp til med å samle inn penger, sy gardiner, få tak i maling og nye møbler. Tora Grude skriver: "Det var med mødrenes hjelp at Ella Esp fikk realisert sine planer. Dette er i seg selv et bilde av et sosialt tidsskifte: I 100 år hadde mødre mottatt asylets hjelp med barna. Nå var de aktivt med i moderniseringsarbeidet ved samme institusjon." [1] Mødreklubbene ble en viktig del av barnehagene også i fremtiden og de var aktive i mange tiår.

Det er viktig å legge merke til at det ikke bare var husene som ble pusset opp og modernisert, også selve grunnlaget for småbarnspedagogikken ble endret. Asylene hadde lagt vekt på utdanning og forberedelse til skolegang, mens barnehagen fokuserte mer på at barna skulle ha muligheter til utfoldelse og lek.

Utbygging
Det tok lang tid fra de første barnehagene ble etablert til vi fikk en større barnehageutbygging i Norge. Så sent som på begynnelsen av 70-tallet var det kun noen få prosent av barna som gikk i barnehage. Men nå begynte det å dukke opp stadig flere og i 1995 var nesten 60% av 4-åringene i barnehage. I 2000 hadde ca. 70 % av treåringene og 80% av fire- og femåringene adgang til barnehage. [2]

I dag
Den sittende regjering (pr. mai 2007), lovte da de tiltrådte i 2005, at Norge skulle ha full barnehagedekning innen 2007. Dette er til en stor grad oppfylt, og det bygges stadig nye barnehager i Norge. Noen av disse er ment å være midlertidige, mens andre skal være permanente. Ifølge Statistisk sentralbyrå viste de foreløpige tallene fra 15.12.2006 at 235 000 barn hadde plass i barnehage. Dette var en økning på 11 500 barn, eller 5,1% fra 2005. Den største økningen var i Sør-Trøndelag med ca 1860 flere barn med barnehageplass i 2006 enn i 2005.

[1] Tora Grude: "Det begynte med asylene", i Tømmerbakke og Miljeteig-Olssen (red): Fra asyl til barnehage, Barnehager i Norge i 150 år, s. 42
[2] Ivar Frønes (2003): Moderne barndom, s. 81

Kilder

Oppgaver

Relaterte nettressurser