Tordenskioldsparken med realskolen (Ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Trondhjems borgerlige Realskole

Hører til Ungdomstrinnet

Etter at skoleforordningen kom i 1739, med den påfølgende plakaten av 1741, var det i byene et tilbud både til allmuen i form av det som ble kalt fattigskoler, og til overklassen gjennom Latinskolen. Det var likevel en gruppe som falt mellom to stoler - nemlig borgerskapets barn.

Borgerskapet
Borgerskapet følte det som en degradering å måtte sende sine barn til fattigskolen. Det andre alternativet, Latinskolen, var åpen for guttebarn av standen, men dette skoleslaget kunne ikke følge opp de behov som borgerskapet hadde når det gjaldt undervisning av barn som var tiltenkt en handelsmessig karriere. Dessuten fantes det ikke noe tilbud for jentene i latinskolen.

Behovet for borgerskolen var altså klart til stede. Handelsstanden var etterkommere av innvandrende slekter fra Sønderjylland og Slesvig. De hadde skaffet seg overmåte store formuer på handel og bergverksdrift. Stiftsgården, Svaneapoteket og Hornemannsgården står ennå som synlige bevis på deres rikdom.

Bakgrunn i forholdene i Trondheim
I forhold til folketallet var Trondheim i 1770-åra et bemerkelsesverdig norsk sentrum for materiell og åndelig kultur. De internasjonale forbindelsene som borgerstanden hadde, var gode. Det er klart at denne standen hadde vilje og evne til å realisere sine behov for en borgerlig betalingsskole. I 1770-åra var tida moden, både fordi fattigskolene snart var ferdig utbygd, og fordi konjunkturene for handelsvirksomhet var meget lovende på grunn av krigen mellom de engelske koloniene i Amerika og moderlandet England.

Økonomisk grunnlag
I 1771 døde Hilmar Meincke. Han var kjøpmann og kammerråd og hadde testamentert 10 000 riksdaler til "offentlig Brug og almindelig Bedste". 4000 av disse ble foreslått brukt som grunnkapital for en borgerlig skole i Trondheim. Kongelig konfirmasjon ble gitt i desember 1781, og fram til 1783 fikk skolen bidrag også fra Waisenhusstiftelsen og Thomas Angells stiftelser. Dermed hadde borgerskapet skaffet det økonomiske grunnlaget for en standsskole der både gutter og jenter fikk adgang mot betaling.

Realskolebevegelse i Europa
I Europa hadde det vokst fram et krav om realundervisning i skolen. Man mente at dette ville være mer praktisk og reelt for en framtidig levevei enn fagene i Latinskolen. Man hadde også forsøkt å få inn fag som matematikk, naturfag og levende språk i den lærde skolen, men hadde mislykkes. I Europa valgte man å opprette egne skoler med hovedvekt på realfag og moderne språk. Den første realskolen ble åpnet i Berlin i 1747. I Trondheim kom realskolen i gang i januar 1783. Skolen var i sitt slag den første realskolen i Norden. I statuttene for Trondhjems borgerlige Realskole ble det understreket at betalingsskolen var opprettet "for den distingverede borgerlige stands ungdom."

I dag holder Gerhard Schøning skole til i lokalene til realskolen. Skolen er en videregående skole som ble dannet i 1956 da Trondheims borgerlige Realskole og Trondheim kommunale høgre allmennskole ble slått sammen.