Å arbeide med ting, tegn og folk

Hva vi gjør er viktig for hva vi er. Dette gjelder for hver enkelt av oss. Men det gjelder også for byer og andre steder: Et steds karakter blir i stor grad bestemt av hva folk driver med og lever av på stedet.

Trondheim har gått igjennom store forandringer i så måte bare siden 1960. I 1990 arbeidet 30% av de yrkesaktive i byen i virksomheter som hadde med med helse, velferd, utdanning og forskning å gjøre. I 1960 lå prosenten på 9! Hva forteller dette om forandringene i byen på disse 30 åra? Disse tallene bygger på hva slags bransje folk arbeider innenfor. Men ser vi for eksempel på store industribedrifter som Siemens eller Ranheim, så er det slett ikke alle som bruker dagen sin til å lage ting. En rekke av dem som arbeider der, sitter på kontor og ordner med salg, regnskap, administrasjon osv. På St. Olavs hospital er det slett ikke alle som har noe direkte med pasientene å gjøre, en god del mennesker også der sitter på kontor, mens andre arbeider i verksteder eller laboratorier.

Ser vi på hvilke yrker folk har, får vi derfor et noe annet bilde av hva folk driver med enn om vi tar utgangspunkt i bedrifter og bransjer. Tabellen nedenfor tar utgangspunkt i yrker, som vi svært grovt har delt inn i tre hovedtyper: De som arbeider med ting, de som arbeider med tegn og de som arbeider med folk.

De som håndterer ting, er for eksempel de som lager varer i industrien, bygger hus og veger, frakter varer eller selger dem i butikkene. Med tegn mener vi ord, tall og andre symboler, mange vil si at de arbeider med ulike former for kunnskap eller informasjon. Blant dem som lever av dette, er lærere og folk i forskjellige kontorjobber. Yrkesgrupper som arbeider direkte med folk på forskjellige måter, er for eksempel sykepleiere, sosialarbeidere og servitører.

Det er ikke like lett å plassere alle yrker i slike båser. For eksempel kan det diskuteres om en lærer i småskolen ikke heller burde plasseres blant dem som arbeider med folk i stedet for blant dem som arbeider med tegn. Men det er mange mennesker som driver med flere ting i løpet av en dag. Tabellen nedenfor, som byhistorikeren Ola Svein Stugu har satt opp ut fra folketellingene, bygger heller ikke på noen finsortering, men plasseringen er lik fra år til år, slik at utviklingen kommer klart fram.

                                          1960     1970      1980     1990

Arbeid med ting               59         51           40         35
Arbeid med tegn              26         29           34         40
Arbeid med folk               15         20           25         26