Mære landbruksskole 1945 (Ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Mære landbruksskole

Hører til Yrkesutdanning

Selv om Nord-Trøndelag fikk sin første landbruksskole på By gård ved Steinkjer i 1850, var skolens liv kortvarig og fylket var uten denne typen skole i mange år, til landbruksskolen på Mære ble opprettet i 1895. Det var da en kombinert landbruks- og husmorskole. I dag er Mære landbruksskole en videregående skole med et variert undervisningstilbud.

Bakgrunn
I Nord-Trøndelag kom den første landbruksskolen på By gård på Egge ved Steinkjer i 1850. Dette var den første videregående skolen i fylket. Skolen ble lagt ned etter få år. Det samme skjedde med den skolen som ble startet på Bunes i Verdal, og etter dette tok det lang tid før fylket fikk sin egen landbruksskole igjen. Men etter en del forslag og debatt, ble det vedtatt i 1894 å kjøpe gården Mære i Sparbu til landbruksskole. Den kom i gang høsten 1895 som "Nordre Trondhjems Amts praktiske ungdomsskole".

Hvordan kan det ha seg at man startet forholdsvis tidlig med landbruksskole, men at det skulle gå så lang tid før man fikk etablert en ny skole som skulle vise seg å holde mål? For det første var det allerede fra 1830-tallet et økt behov for utdanning for at landbruket skulle holde tritt med utviklingen ellers i samfunnet. Men det er viktig å se landbruksutdanningen på bakgrunn av annen skoleutvikling på 1800-tallet. Det var først på 1860-tallet at ungdomsskolene (realskoler og framhaldsskoler/fortsettelsesskoler) begynte å dukke opp. Med bedre utdanning utover allmueskolen, ble det også et bedre grunnlag for høyere landbruksutdanning.

Landbruks- og husmorskole
Nordre Trondhjems amts praktiske ungdomsskole var en kombinert landbruks- og husmorskole fram til 1916. For landbruksskolen sin del kunne man fra starten tilby tre forskjellige kurs: ett på 1,5 år, ett på 2 vintre og et på 1 vinter. Alle hadde oppstart i midten av oktober. Det var følgende krav til opptak: Søkeren måtte ha fylt 18 år og egenhendig skrevet søknaden. I tillegg måtte det legges ved legeattest på god helse, vitnesbyrd på fullført grunnutdanning og vitnebrev om moralske forhold. Senere ble det lagt til at man måtte ha minst 1 års jordbrukspraksis, og som regel måtte man ha fullført fortsettelsesskole for å komme inn. Det var stor søknad til skolen, og de første 50 årene ble over 2000 elever tatt opp i landbruksskolen.

Husmorskolen hadde 1-årige kurs, hvor den teoretiske delen av undervisningen delvis ble gitt sammen med landbrukselevene på 1. årsklasse. Men i 1916 ble det bestemt at husmorkurset måtte flyttes fra Mære. Komitéen som ble nedsatt av amtsutvalget uttalte: "Kombinasjonen av landbruks- og husmorundervisningen har ikke vist seg ubetinget heldig. Den virker hemmende på undervisningen, navnlig i jenteskolen. Det elevene har lært i jenteskolen synes ikke å stå i forhold til kurset lengde. Husmorundervisningen bør derfor både for plassen og undervisningens skyld bort fra Mære." [2] Dette blir understreket av hva den tidligere bestyreren Anders Grendahl beskriver i jubileumsboken:
"For flere agronomer som gikk på Mære før 1916 var husmoravdelingen kanskje av størst betydning. De skaffet seg her husmor for resten av livet."

På Mære ble det utdannet 342 kvinnelige elever i årene 1895-1916.

I dag
Mære landbruksskole er i dag en videregående skole med et variert fagtilbud innen entrepenørskap og bedriftsutvikling og naturfag. Elevene kan etter det første året velge å fordype seg i fag som anleggsgartnerfag, hestefag, skogbruk, landbruk og husdyrhold og akvakultur. Skolen har også et internat for de av elevene som bor et stykke unna skolen. Gårdsbruket som tilhører skolen har dyrka mark med blant annet korn, eng og poteter, produktiv skog, og i fjøset fins det både kyr og sauer og svin. I tillegg finnes det et gartneri med veksthus.

[1] Anders Grendahl (1948): Nord-Trøndelag fylkes landbruksskole på Mære, 1895-1945, s. 16-17
[2] Sitert i Grendahl: Nord-Trøndelag fylkes landbruksskole ..., s. 40

Kilder