Gunnerusbiblioteket (Ingressbilde)

Foto: Inga Berntsen Rudi

(Trykk på bildet for full størrelse)

Arkiv, bibliotek og museum

Arkiv, bibliotek og museum kan vi enkelt kalle ABM-sektoren, men de forskjellige institusjonene er ikke organisert sammen. ABM-sektoren sitter med mye kunnskap innenfor sine spesielle felt. Her foregår det forskning og formidling - både til fagmiljøet, og ikke minst til folk flest.

ABM-sektoren som kunnskapsinstitusjoner
I Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000), Kjelder til kunnskap og oppleving, står det at "I et breitt kulturpolitisk perspektiv spelar arkiv, bibliotek og museum ei viktig rolle gjennom å velja ut, ta vare på og leggja til rette ulike former for kunnskapskjelder og informasjon." [1] Alle de tre forskjellige institusjonstypene har til felles at de skal forvalte materiale fra og formidle kunnskap om nær og fjern fortid. Med samarbeid på tvers av institusjonene får man muligheten til å sette nåtida inn i historisk sammenheng. Dette er viktig for å få en forståelse av dagens samfunn som bygger på det som har blitt gjort av tidligere generasjoner.

Arkiv
Arkiv er noe som har vokst fram som et resultat av noens virksomhet, og speiler den virksomheten. Arkivene kan blant annet inneholde dokumenter, brev, bøker, fotografier og datafiler. Et arkiv kan også bety en bygning. Det fins både privatarkiv og offentlige arkiv, og de varierer i størrelse. Arkiv etter statlige etater skal, når de har blitt 25 år gamle, leveres inn til Statsarkivene. Dette gjelder blant annet prestekontorer, fylkesmann, vegvesen, politiet, herredsretter og NSB. Når det gjelder sentrale etater som departementene går arkivene til Riksarkivet i Oslo. Kommunale etater i Trøndelag leverer arkivene til kommunearkivet/Byarkivet eller til Interkommunalt Arkiv Trøndelag (IKA). Privatarkiver er etter personer, bedrifter, foreninger o.l. og er ofte å finne på museer, bibliotek og arkiver. I Trøndelag er det Universitetsbiblioteket og Statsarkivet som oppbevarer flest privatarkiv.

Bibliotek
Et bibliotek kan være navnet både på en institusjon, og et bygg eller et rom der det oppbevares bøker. Biblioteket som institusjon har som ansvar å oppbevare, katalogisere og låne ut bøker. Men det er ikke bare bøker bibliotekene har. De har også fotografier og private arkiv, og mange har tilbud om å låne filmer, blader og spill også. De aller fleste kjenner til biblioteket på skolen og folkebiblioteket i byen eller bygda. Fylkene har også sine egne fylkesbibliotek. Institusjoner innenfor høyere utdanning har som oftest biblioteker med svært godt utvalg. Spesielt her er kanskje Universitetsbiblioteket i Trondheim som hadde sitt utgangspunkt i Vitenskapsselskapets boksamling, og som er Norges eldste vitenskapelige bibliotek.

Museum
Hva er et museum? ICOM - The international Council of Museums, har denne definisjonen: "Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent for publikum; som samler inn, bevarer/konserverer, forsker i, formidler og stiller ut materielle vitnesbyrd om mennesker og deres omgivelser i studie-, utdannings- og underholdningsøyemed." [2]

I Trøndelag har vi et bredt spekter av museer som tar for seg forskjellige deler av den trønderske historien. Sverresborg Trøndelag folkemuseum har bygninger og gjenstander fra hele Trøndelag. Museet har egen sørsamisk avdeling, og har også ansvar for Døvemuseet og flere bygdemuseer i Sør-Trøndelag. Levanger museum, som ligger under Stiklestadmuseene, har en stor og unik fotografisamling med bilder fra Trøndelag, men også fra andre steder i Norge og verden. Stiklestadmuseet er bygget opp rundt minnestedet for slaget på Stiklestad som representerer kristningen av Norge. Stiklestad har også et folkemuseum med bygninger tilbake til 1600-tallet. Mange av museene i Nord-Trøndelag er organisert under Stiklestadmuseene. Norveg i Rørvik er senter for kystkultur og kystnæring og tar for seg kystens historie blant annet gjennom utstillinger, bygninger og et levende kystsamfunn.

ABM-utvikling
ABM-utvikling er Statens senter for arkiv, bibliotek og museum, og ble opprettet 1. januar 2003 ved en sammenslåing av Statens bibliotektilsyn, Norsk museumsutvikling og Riksbibliotektjenesten. ABM-utvikling er et rådgivende og utøvende fagorgan under Kultur- og kirkedepartementet.

[1] Det kongelige kulturdepartement: Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving. Om arkiv, bibliotek og museum i ei IKT-tid og om bygningsmessige rammevilkår på kulturområdet, s. 2
[2] ICOMs statutter, artikkel 2, paragraf 1; ICOM Norges hjemmesider; http://www.icom-norway.org/definisjon.html

Kilder

Oppgaver

Relaterte nettressurser