Elever ved Selbu realskole (Ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Realskole

Hører til Ungdomstrinnet

De fleste tenker på ungdomsskolen like før og etter 2. verdenskrig når de hører ordet realskole. Mange har gått på realskolen eller har foreldre som gjorde det. Men den første relaskolen i Norden var helt annerledes enn den folk husker i dag. Det var Trondhjems borgerlige realskole som ble startet i 1783.

Trondhjems borgerlige realskole var privat og var et tilbud til borgerskapets barn slik at de kunne få relevant utdanning til yrker blant annet innenfor handle og næringsliv. Etterhvert dukket flere ralskoler, også kalt borgerskoler, opp.  

Det "reale"
Selve navnet realskole kommer fra det faktum at disse skolene skulle ha et fokus på "det reale" - det vil si det virkelige. I motsetning til latinskolene hvor det viktigste faget var latin, et dødt språk, underviste realskolene i levende språk som engelsk, fransk og tysk. En annen forskjell var at jenter hadde adgang til realskolene helt fra begynnelsen, men de ble undervist i egne klasser. Jenter og gutter ble undervist i noen felles fag som religion, historie, geografi og tegning. Egne fag for guttene var blant annet språk, bokholderi, brevskriving og navigasjon, mens jentene hadde søm og andre praktiske fag som passet for jenter.

Realfag blir obligatorisk
Borgerskolene ble stadig mer populære og allerede i første halvdel av 1800-tallet hadde antallet elever passert latinskolene med god margin. De første realskolene var med og banet vei for at realfagene (matte, naturfagene) ble tatt inn i flere typer skoler. Og fra 1848 var det obligatorisk med en realavdeling for skoler som ønsket statsstøtte. I 1869 fikk man også egne realgymnas.

Ungdomsskole
Realskole har fungert både som barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Det kan være forvirrende å vite hvem disse skolene var for. I begynnelsen da de var private borgerskoler var det vanlig at elevene begynte i barneskolealder og gikk på den samme skolen hele skoleløpet. Senere ble det som nevnt egne gymnaser. Det som kanskje de fleste likevel forbinder realskolen med, er en type ungdomsskole. Fra 1935 avløste realskolen middelskolen og bygde da på 7-årig folkeskole. I 1969 gikk realskolen, sammen med folkeskolen og framhaldsskolen, inn i grunnskolen og ble fra da av kalt ungdomsskole.

Kilder