Folkeliv på Torvet (Ingressbilde)

Foto: Schrøder

(Trykk på bildet for full størrelse)

Befolkningsutvikling i bosettingssoner

Hører til Endring og Trondheim

Diagrammet viser hvordan folketallet i Trondheimsområdet utviklet seg fra 1890 til 1990.

Diagrammet viser hvordan folketallet i Trondheimsområdet utviklet seg fra 1890 til 1990. Den nederste kurven viser befolkningen i det området som utgjorde bykommunen mellom 1893 og 1953. Der var det rask stigning fram til 1920, stagnasjon fram til tidlig på 1950-tallet, og sterk nedgang fram til 1980, da det igjen har flatet ut. Kurven ovenfor viser byen og gamle Strinda, medreknet Lade og Sverresborgområdet. Byveksten mellom 1920 og 1970 foregikk der. Senere kom veksten i en tjueårsperiode hovedsakelig i gamle Tiller, Leinstrand og Byneset, mens gamle Trondheim og Strinda til sammen gikk tilbake. Først etter 1990 har det igjen blitt noe stigning i dette området.

Den øverste kurven omfatter også de fem omegnskommunene Malvik, Klæbu, Melhus, Skaun og Stjørdal, som på ulikt vis har blitt tett knyttet til byen. Fra rundt 1970 bodde en økende andel av befolkningen i trondheimsområdet i disse kommunene. En økende andel av deres innbyggere arbeidet i Trondheim. I 1990 utgjorde pendlerne til byen byen 57 prosent av de yrkesaktive i Malvik, 49 prosent i Klæbu og 43 prosent i Melhus og Skaun. Stjørdals tilknytting til byen er av en litt annen karakter. Men Værnes, Trondheims flyplass ligger der, og det er et viktig argument for å se også Stjørdal som en del av byområdet.

Utviklingen i perioden kan grovt sett deles inn i fire faser. Den første, fra 1890 til 1920, var preget av sterk vekst. Da ble folketallet innenfor grensene av dagens Trondheim fordoblet, fra ca. 35 000 til over 70 000. Perioden fra 1920 var preget av krise og krig. Da vokste også befolkningen langsommere. Men fra midten av 1950-åra gikk byområdet inn i en ny sterk vekstperiode, som varte i rundt 20 år. Rundt 1975 stagnerte folketallet i bykommunen. Byområdet som helhet vokste også langsommere, og den veksten som kom, fant en i omegnskommunene . Først nærmere 1990 begynte byen igjen å vokse.

Kilder