Sorenskriver

Sorenskriver Anders Rambech (1767 - 1836). Relieff inngangspatiet til Tinghuset i Trondheim. Foto: Hans Nissen

(Trykk på bildet for full størrelse)

Tingrettene

Hører til Domstolene

Tingretten er domstolenes førsteinstans, og som en hovedregel starter alle saker der. Hver tingrett har sitt område. Dette kalles domssogn, og består av én eller flere kommuner.

Størrelsen på tingrettene varierer etter befolkningsmengden i domssoknet. Oslo tingrett, som er den største tingretten, har ca. 200 ansatte, mens de minste embetene består av sorenskriver, en dommerfulmektig og to saksbehandlere.

I de fleste domssokn er det en tingrett som behandler alle typer saker. Disse kalles fullfaglige tingretter. Unntaket er Stavanger og Oslo, der det i tilegg er spesialdomstoler i form av byfogdembeter som behandler enkelte sakstyper.

Sorenskriver
Tidligere var det 92 førsteinstansdomstoler, men Stortinget har bestemt at antallet skal reduseres til 66. Dette arbeidet startet i 2003. Navnet tingrett ble innført i 2002. Før det var byretten det vanligste navnet for førsteinstansdomstolen i en bykommune, og herredsrett det vanligste navnet i landkommunene.

Nå kalles førsteinstansdomstolen tingrett samme hvilken type sak som behandles. Tidligere kaltes de skifterett, namsrett og forhørsrett, avhengig av sakstypen. Unntaket er som nevnt tidligere Oslo og Stavanger.

Lederen i tingretten er sorenskriveren, som er juridisk utdannet. Retten dømmer både i straffesaker og i sivile saker. Under straffesaker settes retten sammen av en fagdommer (sorenskriveren) og to lekdommere (vannlige innbyggere). Under sivile saker som kommer opp for tingretten, settes retten sammen av en fagdommer, eventuelt to lekdommere og eventuelt en fagkyndig dommer.

Varetektsfengsling
I straffesaker behandler tingretten påtalemyndighetens krav om varetektsfengsling. Dessuten behandles andre krav som politiet kommer med under etterforskningen av en sak. Dette kan for eksempel være husransaking og hemmelig overvåking og avlytting.

I de tilfellene hvor siktede har tilstått og skyldspørsmålet er på det rene, er det en fagdommer alene som fastsetter straffen.

Forvaltningsoppgaver
Tingrettene har også forvaltings- og registreringsoppgaver. Dette er blant annet tinglysing, dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest, notarialforretninger, vigsler og registrering av partnerskap. Tinglysningsoppgavene er i ferd med å bli overført til Statens kartverk.

Avgjøres i tingretten
De fleste sakene som behandles i tingretten, blir også endelig avgjort der. Ved anke behandles saken i andreinstansdomstolen, som er lagmannsretten.

Kilder:
Domstoladministrasjonen på nett http://www.domstol.no/