Særdomstoler

Hører til Domstolene

I tilegg til de alminnelige domstolene, høyesterett, lagmansrett og tingrett, finnes det flere særdomstoler og domstolsliknende forvaltningsorganer.

Som navnet tilsier behandler særdomstoler bestemte typer saker, som vanligvis ikke behandles av de alminnelige domstolene. Særdomstolene har sitt eget spesialfelt og tar saker som bare omhandler dette spesielle feltet.

For de ulike særdomstoler gjelder også bestemte regler for saksgangen, eller rettergangsregler.

Når opprettes en særdomstol
Hensynet til sakenes spesielle karakter, som krever særlig sakkyndighet og erfaring, kan tilsi at det opprettes en særdomstol. Enkelte sakstyper kan også være så kompliserte og omfattende at de ville belaste de alminnelige domstoler uforholdsmessig. Mulighetene for en raskere saksbehandling er også avgjørende når enkelte saker legges til særdomstoler.

Særdomstolene
I Domstolsloven § 2 listes det opp hvilke særdomstoler vi har i Norge:

1. Jordskifteretten
2. Skjønnsretter som er nedsatt etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 60
3. De overordentlige domstoler, som nedsettes etter § 29 i Domstolsloven.
4. Konsulrettene i utlandet
5. Riksretten

I tilegg har vi arbeidsretten som er opprettet med hjemmel i lov om arbeidstvister.

Bortsett fra jordskifterettene og arbeidsretten spiller særdomstolene gjennomgående en beskjeden rolle. Særdomstolenes funksjoner er meget forskjellige, og det er lite ved deres funksjoner som binder dem sammen.

Jordskifteretten
Jordskifteretten har som oppgave å finne løsninger på saker som angår eiendoms- og bruksforhold. Jordskifterettene og jordskifteoverrettene har sitt virkeområde i hele landet, og den enkelte rett dekker sitt område. Sentralt administreres jordskifterettene av Domstolsadministrasjonen. Dommerne i jordskifterettene er jordskiftekandidater fra Universitetet på Ås (Universitetet for miljø- og biovitenskap).

Arbeidsretten
Arbeidsretten behandler tvister om gyldighet og fortolking av tariffavtaler, og dessuten tvister om brudd på tariffavtaler og tvister om fortolking av arbeidstvist- og tjenestetvistlovens regler. Retten behandler også tvister om erstatningsansvar ved avtalebrudd og ulovlig arbeidsinnsats.

Ved anke
Ved anke av en avgjørelse i en særdomstol må man som regel bringe saken direkte inn for lagmannsretten. Unntaket er saker som behandles i jordskifteretten, og som blir anket. Disse kan i enkelte tilfeller bringes inn for jordskifteoverretten, mens andre taes opp til behandling i lagmannsretten.

Det finnes også en del statlige organer som har saksbehandlingsregler som likner på de reglene som gjelder for domstolene. Eksempler på dette er Forbrukertvistutvalget, Fylkesnemdene for sosiale saker og Trygderetten. Disse har likevel ikke status som domstoler.

Kilder:
Domstoladministrasjonen på nett http://www.domstol.no/