Amnesty

(Trykk på bildet for full størrelse)

Amnesty International

Amnesty International en verdensomspennende menneskerettighetsorganisasjon. Organisasjonen er med årene blitt en tung internasjonal aktør i menneskerettighetsspørsmål, med bl.a. rådgivende status i FN og Europarådet.

Bakgrunnen for dannelsen av Amnesty var en reaksjon på den ensidigheten de vestlige land viste i holdningen til menneskerettighetsbrudd rundt omkring i verden på 60-tallet. I dette tiåret nådde den kalde krigen sitt klimaks: Kommunistiske diktaturer ble skarpt fordømt for sine menneskerettighetsbrudd, mens høyrediktaturene ofte var vestens forbundsfeller og derfor ikke i samme grad gjenstand for kritikk. For å motvirke denne ensidigheten innførte Amnesty som prinsipp at Amnestygruppene til enhver tid skulle arbeide med tre enkeltsaker fra ulike deler av verden: én fra en østalliert, en annen fra en vestalliert stat og en tredje fra et alliansefritt land. På denne måten fikk Amnesty markert at menneskerettighetene er et internasjonalt anliggende. Samtidig ble det vanskelig for regimer som brøt menneskerettighetene å angripe Amnesty for å være et redskap for deres politiske motstandere.

Peter Benenson
Grunnleggeren av organisasjonen var Peter Benenson. Han reagerte på at to portugisiske studenter var blitt fengslet fordi de hadde skålt for frihet. Dette resulterte i en artikkel Benenson skrev i avisen The Observer den 28. mai 1961. Her innførte han begrepet samvittighetsfanger om mennesker som var blitt fengslet på politisk, religiøst eller etnisk grunnlag, og han oppfordret leserne til å slutte opp om en kampanje for å få dem løslatt. Responsen var enorm, og snart var Amnesty International en realitet. Organisasjonen etablerte sitt hovedkvarter i London, og i løpet av det første året ble det opprettet nasjonale avdelinger i syv land.

Nobels fredspris
Amnesty har etter hvert blitt en tung internasjonal aktør i menneskerettighetsspørsmål. Allerede i 1964 fikk organisasjonen rådgivende status i FN og året etter i Europarådet. Senere har organisasjonen fått en lignende status også i EU, Organisasjonen av Amerikanske Stater og Organisasjonen for Afrikansk Enhet. Amnesty er aktivt med i utformingen av nye menneskerettighetskonvensjoner og i overvåkingen av disse. I 1977 ble organisasjonens arbeid for menneskerettighetene hedret med Nobels fredspris og i 1978 med FNs menneskerettighetspris.

Brevskriving
I starten var Amnesty en ren brevskrivende organisasjon. De ulike støttegruppene skrev brev til ulike stater og krevde løslatelse av samvittighetsfanger. Nå benytter Amnesty seg i tillegg av teknikker for å forebygge og bekjempe ulike typer av menneskerettighetsbrudd. Dette er bl.a. verdensomspennende kampanjer som seter søkelys på enkeltstaters brudd på menneskerettighetene. De fokuserer også på generelle menneskerettighetsbrudd, som for eksempel tortur. Organisasjonen driver også lobbyvirksomhet overfor regjeringer og regionale og internasjonale organisasjoner.

Over en million medlemmer
I dag har Amnesty International over én million medlemmer i over 140 land. Det er nasjonale avdelinger i 56 land, og 23 andre land er i ferd med å etablere en Amnesty-struktur. Amnesty er en demokratisk, medlemsstyrt organisasjon. Det internasjonale styret (International Executive Committee - IEC) velges annethvert år under rådsmøtet. På rådsmøtet er de nasjonale strukturene representert i henhold til medlemstall. Her fattes alle viktige beslutninger om organisasjonens virksomhet og endringer av mandatet.

Kilde:
Amnesty Internationals hjemmesider, se relatert nettressurs.

Relaterte nettressurser