Hva er likestilling?

Likestilling handler om rettferdighet mellom kjønnene. I praksis betyr likestilling å bryte ned den kjønnsbaserte maktordningen, den kjønnsbaserte arbeidsdelingen og de tradisjonelle kjønnsrollene.

Kvinner og menn skal ha de samme rettigheter, plikter og muligheter på alle samfunnsområder. Dette innebærer blant annet lik rett til innflytelse, rett til å påvirke, deling av ansvar og byrder, belønning av innsats, rett til å føle seg trygg i forhold til overgrep og respekt for menneskeverd for både kvinner og menn.

Full likestilling - finnes den?
Reell likestilling mellom kjønnene eksisterer ikke i noe samfunn, heller ikke i Norge. Strengt tatt finnes det ikke et eneste samfunnsområde hvor vi har full likestilling. Selv i de øverste demokratiske organer i Norge, hvor vi mener vi har kommet langt, har fortsatt menn et forsprang både når det gjelder antall, makt og innflytelse.

Respekt for individet
Vi er alle enkeltindivider, med våre svakheter og styrker. Det er det likestilling handler om, respekten for individet. Fortsatt legger de tradisjonelle verdiene som knyttes til det å være gutt eller jente, kvinne eller mann, begrensninger for vår utfoldelse. Menn blir fremdeles ikke verdsatt i samfunnet som omsorgspersoner på lik linje med kvinner, og kvinner defineres fortsatt i stor grad som objekter for menns nytelse.

En demokratisk ambisjon
Det er selve kjønnet som hindrer oss i å se individet, og det slår begge veier. Med et slikt utgangspunkt kan det være vanskelig å møtes i ulike sammenhenger: allerede før man møtes stiller man med visse forutinntatte holdninger. Likestillings- og diskrimineringsombudet skriver på sine hjemmesider at ethvert demokrati bør ha som ambisjon å ta aktivt avstand fra diskriminering på slikt grunnlag, og handle for å forhindre at det skjer. Dette gjelder ikke bare i hjemmet, men også i arbeidslivet, det sosiale liv og det politiske liv m.m.

Mange mener at myten om at vi har oppnådd likestilling er et stort hinder for å oppnå reell likestilling mellom kvinner og menn. Skal vi bare resignere og akseptere at vi har to kjønn? Er det umulig i vår verden å oppnå rettferdighet mellom kjønnene?

Kilde:
Likestillings- og diskrimineringsombudet

Kilder

Relaterte artikler