De Castbergske barnelovene

De Castbergske barnelover kom i 1915 og har navn etter stortingsrepresentant Johan Castberg. Castberg var også svoger til Katti Anker Møller som nok også hadde sitt å si i forhold til disse lovene. Lovene var nesten som en liten revolusjon da de kom - blant annet i det at de ga barn født utenfor ekteskap en bedre sosial status.

Bakgrunn
Som sykeforsikringsloven av 1909 hadde barnelovene av 1915 en lang historie bak seg. Allerede i 1880-årene hadde det kommet krav om revisjon av de eksisterende lovene. Disse kravene ble reist på vegne av kvinner og arbeidere. Spesielt kvinner hadde vært utsatt, for loven hadde fritatt mennene for ansvar. Kvinnesaksforkjemperen Hagbart Berner uttrykte det slik: Menn kunne "drive Tøilesløsheden som professionelle Forførere" uten å rammes, mens kvinnen ble "knuged af nød og skam". Og det var som oftest arbeiderklassens kvinner som ble berørt.

Castberg
Anne-Lise Seip skriver at barnelovene bærer Johan Castbergs navn med rette. Han hadde fulgt arbeidet med lovene og vært en drivkraft helt siden 1888, og i 1901 tok han saken opp på nytt. Da han ble tilbudt en plass i regjeringen til Gunnar Knudsen kom han med et krav om han måtte få arbeide med og fremme en proposisjon i denne saken slik han ønsket den.

De Castbergske barnelover besto av flere lover som alle kom i april 1915. Disse lovene var:
1) Lov om barn hvis forældre ikke har indgaat egteskap med hverandre
2) Lov om forsorg for barn
3) Lov om forældre og egtebarn

I den første loven ble barnets rettigheter kraftig styrket i det at barnet fikk rett til farens navn og arv. Barn som var født utenfor ekteskap fikk de samme rettighetene som som barn født innenfor ekteskap. Samtidig ble det gitt regler som sikret moren økonomisk hjelp fra faren allerede fra fødselen av. Berge Furre skriver at lovene var temmelig enestående i sin tid og vekte storm fra konservativt hold. Blant annet ble det påstått at Castberg ødela familien.

Kilde: Anne Lise Seip (1994): Sosialhjelpstaten blir til. Norsk sosialpolitikk 1740-1920.

Kilder