Dampmaskin laget av James Watt

James Watts dampmaskin i vestibylen ved den tekniske høyskolen i Madrid.

(Trykk på bildet for full størrelse)

Den industrielle revolusjon

Den industrielle revolusjonen er navnet på de store endringene som begynte i England fra midten av 1700-tallet med overgangen fra håndverk til fabrikkproduksjon. Den første industrien var knyttet til tekstilproduksjon, og England ble i løpet av forholdsvis kort tid omdannet fra å være et land med hovedsaklig jordbruk som næring, til et land som var sterkt preget av den voksende industrien.

En industriell revolusjon?
Den industrielle revolusjonen er en av de største omveltningene i samfunnet i historien. Den handler om overgang fra et jordbrukssamfunn til industri og urbanisering, fra håndverk og muskelkraft til fabrikker og maskinkraft. Alt dette medførte også et mer klassedelt samfunn hvor spesielt arbeiderklassen, men også middelklassen vokste sterkt.  

Det er vanlig å dele den første perioden med industrialisering inn i to: Den første industrielle revolusjon, og den andre industrielle revolusjon. Den første startet rundt 1750 og varte til ca. 1850, da den andre industrielle revolusjonen begynte. Vi skal likevel ta disse årtallene med en klype salt da historikerne stadig debatterer avgrensningene av denne perioden. Noen historikere hevder også at vi ikke bør kalle denne perioden for noen "revolusjon", da de mener det var en gradvis økonomisk og sosial endring. Joseph A. Montagna ved Yale University i USA, skriver at termen "revolusjon" er både passende og upassende. Passende fordi denne perioden så til de grader endret måten man gjorde ting på. Upassende fordi ordet symboliserer plutselige forandringer, mens disse endringene skjedde gradvis. [2] Også den norske historikeren, Tore Pryser, understreker at den industrielle revolusjon var en langvarig prosess, som først et godt stykke ut på 1800-tallet spredte seg til andre land i Europa og USA. [3]

Bakgrunn
Hvilke årsaker lå bak den raske industriutviklingen i England? En av de viktigste faktorene var den sterke befolkningsveksten på 1700-tallet. Befolkningsveksten skapte behov for større matproduksjon og en større etterspørsel etter billige klær. Matproduksjonen ble økt gjennom en modernisering i landbruket, og for å få billige klær måtte man få en modernisering i tekstilproduksjonen. I tillegg hadde England lenge hatt stor produksjon av ull som de eksporterte, og det ble etter hvert nødvendig å effektivisere produksjonen og få opp inntjeningen for produsentene.

Begynnelsen
Det var nettopp i tekstilproduksjonen at den industrielle revolusjonen startet med innføringen av nye spinne- og vevemaskiner. De første fabrikkbyene dukket opp i nærheten av elver, fordi de store maskinene ble drevet av vannkraft. Den første fabrikkbyen var Manchester nord i England. [4]

Spinning Jenny
I England kom det en rekke oppfinnelser som gjorde at industrien vokste i et slikt tempo at denne perioden fikk navnet "Den industrielle revolusjon". Disse oppfinnelsene ble verdenskjente og oppfinnelsene ble senere brukt også i andre land. En av de første og mest kjente tekniske oppfinnelsene til bruk i industri, var spinnemaskinen som kom i 1765 og fikk navnet "Spinning Jenny". Det var James Hargreaves som fant opp "Spinning Jenny", og det var den første spinnemaskinen som kunne brukes industrielt. Spinnemaskinen ble drevet med håndkraft, men kunne produsere 20 ganger mer enn ved en vanlig rokk.

Dampmaskinen
Den første maskinen som kom som gjorde at det ble lettere å fri seg fra håndkraft, var dampmaskinen. Det hadde vært forsøk på å lage dampmaskiner tidligere, men det er maskinen James Watt tok patent på i 1769 som er den mest kjente, og den som har blitt stående som den første dampmaskinen. Dampmaskinen er en motor som blir drevet av damp under trykk. Dampmaskinen ble først tatt i bruk i tekstilindustrien - blant annet til å drive spinnemaskinene som altså tidligere ble drevet med håndkraft. Men det tok ikke lang tid før dampmaskiner ble brukt innenfor en lang rekke industrier, og kanskje spesielt innenfor transport. Dampbåter og damplokomotiv ble viktige for å frakte varer raskere enn tidligere.

Spredning av industrien
Som nevnt tok det lang tid før den industrielle revolusjonen spredte seg til flere land. En av årsakene til at det tok så lang tid var at engelskmennene forbød eksport av maskiner fram til 1842, og hindret på denne måten en utvikling av moderne industri i andre land. [5] I Norge dukket den første industrien opp rundt Akerselva ved Kristiania i 1840-åra. Det er likevel vanskelig å si at dette er den industrielle revolusjonen i Norge, da industrireisinga her i landet var i startfasen helt fram til 1875. I Kristiania var det Akers Mekaniske Verksted som var først ute i 1841. Siden kom flere verksted, og også her til lands var tekstilindustrien tidlig ute med spinnerier og veveri langs elva.

Trondheim var også tidlig ute. I 1843 kom Fabrikken ved Nidelven - Nidelvens mekaniske verksted. Det var ved Nidelven det første dampskipet og det første lokomotivet i Norge ble bygget. Trolla Brug kom i 1854, og ble i 1872 slått sammen med Nidelven til Trondhjems mek. verksted.

[1] Joseph A. Montagna: "The industrial revolution", http://www.yale.edu/ynhti/curriculum/units/1981/2/81.02.06.x.html
[2] Tore Pryser (1993): Norsk Historie 1800-1870: Frå standssamfunn mot klassesamfunn, s. 93
[3] Bjørn Ingvaldsen og Ingunn Kristensen (2006): Makt og Menneske. Historie 8, s. 82 
[4] Pryser: Norsk Historie..., s. 93