Kvakksalvere

Forordning 5.10.1794 satte straff for kvakksalvere som under navn av "kloge Mænd eller Qvinder" påtok seg å helbrede sykdommer blant folk. Bakgrunnen var at mange som var helt ukyndige i legekunsten påtok seg å helbrede sykdommer blant allmuen.

Første gang var straffen 20 riksdaler i bot eller fengsel på vann og brød i 8 dager, neste gang var straffen 6 måneders arbeid i forbedringshus, og så ble straffen fordoblet for hver gangs forseelse.

Forordningen fra 1794 åpnet likevel for at folk som ikke var leger, men som hadde skaffet seg kunnskap innen en eller annen gren av legekunsten, kunne søke om å få praktisere kunnskapen etter attestasjon fra amtmann og lege (Physicus). Det var i så tilfelle bare anledning til å praktisere i det distrikt vedkommende bodde, og retten til å foreskrive medisiner innskrenket seg til de områder som det var bevist at søkeren var kyndig i.

Erik Bøll (1752-1837) på Inderøya var i sin tid en av de mest kjente bygdedoktorer i Trøndelag. Han hadde lært en del om medisin av sokneprest Weldingh og hadde erfaring fra sanitetsarbeid i det militære. I 1818 ble Erik Bøll tiltalt og dømt for kvakksalveri både for under- og overrett (1819). Men selv om han var dømt, fikk han i 1819 oppmoding fra amtmannen om å se til en pasient i Sparbu, da de offentlig ansatte legene, Stüven og Monrad, var for skrøpelige til å reise noe sted! Erik Bøll fikk flere ganger lignende oppfordringer fra myndighetene om å se til syke, og amtet attesterte regninger. Det er ikke kjent om Erik Bøll søkte om generell autorisasjon slik som forordningen åpnet for.

Om Erik Bøll hadde et godt forhold til sokneprest Weldingh, gjaldt tydeligvis ikke det etterfølgeren i embetet, Bødtker. Under rettssaken sa presten at Bøll hadde forsømt gårdsdrifta og reist rundt i alle sokn og agert kvakksalver og gjort seg viktig. Han hadde ikke lært noe av legekunsten eller kirurgien og hadde fordervet mange mennesker. Presten hevdet videre at Bøll var uten menneskekjærlighet, ikke hadde medlidenhet med dyr og var i høy grad umoralsk.

Kilder

Relaterte nettressurser