Kvantitativ metode

Når man arbeider med historiefagets konstruktive sider, er det å analysere og finne sammenhenger viktig. Derfor benytter man metoder for å sammenstille informasjon og definere trekk ved utviklingen. Noen ganger gjøres dette ved hjelp av tall og statistikk. Målet er da å finne grunnlinjer og synliggjøre sammenhenger eller synteser.

I kvantitativ metode eller teknikk er det å telle opp og regne viktig, og det egner seg godt til å registrere det som er. (Men det er ikke enkelt å registrere det som mangler.)

Masseopplysninger
Historikerne trenger masseopplysninger om mange samfunnsområder som befolkningsutvikling, import, eksport og i politiske saker som valg, for å kunne si noe generelt om samfunnet.

Masseopplysninger kan også si noe om utviklingstrekk, slik som statistikken gjør. På bakgrunn av statistikk kan man enkelt si noe om hvor mange barn som fødes i Norge, og om antallet går opp eller ned. Det kan si noe om helsetilstanden ved å si noe om befolkningen dør som følge av alderdom eller sykdommer. Det er også viktig å vite hvilke sykdommer mennesker dør av.

Begrensningen med kvantitativ metode
For det første får vi opplysninger om det som er, og ikke fravær av forhold eller det som ikke er eller kunne ha vært.

For det andre blir historien lite menneskelig. Selv om det blir født 2,6 barn, er det jo ingen som har et slikt antall barn. Selv om vi vet at 3 av 1000 spedbarn dør, får vi ikke noen innsikt i hvorfor de gjør det eller hvordan det føles å miste et barn. Slike forhold er det kvalitative undersøkelser eller dybdeundersøkelser som tar for seg.

Som en oppsummering er det viktig å framheve at man trenger begge innfallsvinklene. Noen ganger kan statistiske mønster, som fallende fødselstall, skape interesse for å undersøke hvorfor det skjedde, og man gjør en mer inngående undersøkelse på gruppe- eller individnivå.

Andre ganger ser man fortidige menneskers historie, kanskje gjennom et brev der Kari skriver til en venninne og forteller at hun har begynt å bruke pessar. Det kan reise spørsmål om hvor utbredt bruk av prevensjon var? Var Kari en foregangskvinne eller en av mange som tok det valget.

Når man sammenstiller ulike metoder, får man en bredere forståelse av den fortidige virkeligheten og kan se den fra ulike sider og gjennom flere innfallsvinkler.