Scannete bilder fra Sverresborg 048.jpg

(Trykk på bildet for full størrelse)

Sykeforsikringen 1914 - mødreforsikring

I 1914 ble loven om sykeforsikring revidert, og det ble da innført full mødreforsikring. I det ligger at kvinnelige medlemmer av sykeforsikringen fikk rett til barselpenger og fri jordmorhjelp.

Mannlige medlemmer fikk overføre sin forsikring til sin kone, som dermed også fikk et beløp i barselpenger og fri jordmorhjelp. Det var partiet Venstre med Johan Castberg i spissen som drev ordningen igjennom. Ordningene hadde bred støtte hos de andre partiene, og kom etter påtrykk og samarbeid med Norske Kvinners Nasjonalråd.

Sykeforsikringen omfattet to ytelser i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel:

1. Penger eller kompensasjon

2. Sykepleie - eller tilgang til medisinsk hjelp.

For mødre i Norge innebar det nye rettigheter i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. De fikk kompensasjon for tapt arbeidsinntekt og tilgang til kvalifisert medisinsk hjelp. Ordningen omfattet ikke bare kvinner som selv hadde arbeid og var forsikret, den sikret også konene til fabrikkarbeidende menn. Kvinnelige medlemmer og forsikrede medlemmers hustruer fikk fra nå av sykepenger i inntil 14 dager før nedkomst og seks uker etter nedkomst.

Samlet kan man si at denne ordningen bidro positivt til befolkningens helse. Kvinner fikk en beskyttelse mot tungt eller skadelig arbeid når de var gravide. Det må ha bidratt til å bedre kvinnenes helse, men det hadde nok også stor betydning for de ufødte barna. Tilbudet om fri jordmorhjelp førte til at kvinner som tidligere ikke hadde råd til det, nå fikk kvalifisert fødselshjelp. Fødselshjelp av jordmor bedret fødselssituasjonen for kvinnene. Samlet bidro forsikringen til å redusere både mødre- og spedbarnsdødeligheten betydelig i arbeiderfamilier.

Men forsikringen la også grunnlag for en ny befolkningspolitikk. Tidligere hadde kvinner selv måttet dekke tapt arbeidsinntekt når de var gravide eller fødte. Nå bidro barselpengene til at den økonomiske kostnaden ble mindre for den enkelte kvinne og for hele familien til den fødende. Når også kvinner som var gift med en som var forsikret, fikk barselpenger, kan det ha motivert flere til å få barn.