Seksuelle overgrep mot barn og unge

Seksuelle overgrep mot barn og unge er en svært alvorlig forbrytelse. Forskning viser at de unge i for stor grad ofte legger ansvaret for overgrepet på egne skuldre. Med et økende antall chattesider på internett ser vi også nye arenaer for overgripere.

FNs Barnekonvensjon og norsk rettsvesen slår fast at en mindreårigs samtykke til seksuell omgang med en voksen ikke har betydning for den voksnes straffeskyld. Dette begrunnes med at den unge i kraft av sin alder og modenhet, er i en underordnet posisjon i forhold til den voksne.Ved å ha seksuell omgang med barn og unge under den seksuelle lavalder (15 år) skal den voksne straffeforfølges uansett omstendighetene rundt overgrepet.

Redd Barna
I rapporten "Ansvar i Grenseland" utarbeidet i samarbeid mellom NOVA og Redd Barna pekes det på de unges juridisk forståelse, denne er ikke alltid sammenfallende med rettsapparatet eller FNs Barnekonvensjon. Ungdommene som er intervjuet i rapporten ser ikke ut til å forstå forskjeller i posisjoner og alder, på samme måte som rettsapparatet. Den makten overgriper har i kraft av det å være voksen ser det ikke ut til at ungdommene tar på alvor. De som intervjues hevder at det å være ung ikke nødvendigvis fritar en ungdom fra ansvar for egne handlinger i omgang med en voksen. Men dette strider både mot Barnekonvensjonen og Norsk lov, det er den voksne som innehar makten og som dermed også alene sitter igjen med ansvaret for overgrepet.

Individualisering
Forsker ved NOVA Ingrid Smette peker på at uttalelsene til ungdommene har sammenheng med den økende graden av individualisering man ser i samfunnet. Dette gir seg også utslag i hvordan man ser på ansvar i dagens samfunn, tenåringer møter økte forventninger om å bli ansvarlige og selvstendige. Man hører at den enkelte må ta ansvar egne handlinger, men dette strider mot rettsvesenets oppgave som er å beskytte barn og unge nettopp fordi de er unge.

Beskytte mot seksuelle overgrep
Rettsvesenet reagerer på den økte seksualiseringen i samfunnet gjennom lovverket, dette for å beskytte barn og unge mot seksuell utnytting. Straffene for seksuell omgang med mindreårige ble strengere fra 2001 og det ble forbudt å betale personer under 18 år for seksuelle tjenester.

Internett
En ny arena for mange overgripere er kontaktsider på internett. Høyesterett har i flere saker understreket den voksnes ansvar der kontakt på internett har ført til seksuelle overgrep. Domstolene ser det ikke som formildende overfor den voksne at den unge har gitt seg ut for å være eldre enn han/hun i virkeligheten er.

Bevisstgjøring blant de unge er viktig ved besøk på chattesider på internett, konsekvensene av et møte med en man trodde var mye yngre kan få fatale konsekvenser.

Meld fra
Mange unge sitter igjen med skyldfølelse etter et overgrep, og de kvier seg for å fortelle det. Det er svært uheldig om vi lever i et samfunn som på grunn av økende grad av individualisering, både medfører overgrep og videre hindrer at unge melder fra om overgrep.

Kilder:
Philip Crabtree           Ansvar i grenseland - ungdoms rett til beskyttelse NOVA 2004
Ingrid Smette            Ansvar i grenseland - 16 åringers forståelse av seksuell utnytting   NOVA rapport 13/04 2004