copyright logo

(Trykk på bildet for full størrelse)

Opphavsretten

Opphavsrett er en rett som tilhører en person som skaper et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk åndsverk. Opphavsretten reguleres gjennom et lovverk som kan variere fra land til land. I Norge må vi følge det norske lovverket slik den uttrykkes i Åndsverksloven.

Hva er åndsverk?
Med åndsverk menes litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av alle slag og uansett uttrykksmåte eller uttrykksform. Eksempler på slike verk kan være bøker, artikler og andre typer skrifter, muntlige foredrag, musikkverk både med og uten tekst, filmer, fotografier, malerier, skulpturer og datamaskinprogram.

Loven
Loven om opphavsrett, ofte kalt åndsverkloven, sier at den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket. I tillegg til opphavsretten til verket sier loven også noe om hvordan vi må forholde oss til andres verk. Et av de viktigste punktene om opphavsretten, er at opphavsmannen, for eksempel forfatteren eller fotografen, har krav på å bli navngitt. Det betyr at hvis vi bruker noe som andre har laget, må vi referere til det. Hvis du bruker et bilde som vi har lagt ut her på Kildenett i en oppgave eller noe du skal vise fram for klassen, må du passe på å fortelle hvem som har eierrettigheten til bildet. Hvis fotografen er oppgitt, skal du også nevne navnet på fotografen.

Hvis man har retten til å endre et åndsverk eller gjøre det tilgjengelig for allmennheten, har man ikke lov til å gjøre endringer eller publisere i en sammenheng som kan være krenkende for opphavsmannens anseelse eller for verkets anseelse og egenart. Eksempler på dette kan være at man tar et sitat ut av sammenhengen for å bruke det på en annen måte. For eksempel har løsrevne sitater blitt brukt i rasistiske sammenhenger, noe som ikke er lov. På Kildenett har vi gjort kildene fra arkiv, bibliotek og museer tilgjengelige for de som bruker nettstedet. Det betyr at du kan bruke for eksempel bildene i blant annet presentasjoner, så lenge du refererer til eierne. Men det betyr altså ikke at du kan bruke disse kildene som du selv vil ,eller på måter som kan være krenkende.

Relaterte artikler

Relaterte nettressurser