Omstreifere

(Trykk på bildet for full størrelse)

Romanifolket og taterne i Norge

Taterne eller de reisende, er en gren av romanifolket i Norge og Sverige. Både myndighetene og samfunnet har behandlet taterne svært dårlig, deres livsform er ikke blitt akseptert og de har blitt møtt med skepsis og tvang.

Regional- og kommunaldepartementet skrev på sine nettsider i 2004:
Romanifolkets historie er ikke noe norske myndigheter har grunn til å være stolt av. Den omhandler tvangssterilisering, tvangsplassering av barn i fosterhjem og kriminalisering av romanifolkets livsform. Politikken som har vært ført har bidratt til å undergrave romanifolkets levesett og kultur, og har ført til at mange selv i dag ikke ønsker å vedkjenne seg sin identitet og kulturbakgrunn. Norske myndigheter har ved flere anledninger de siste årene tatt et moralsk opprør med tidligere tiders politikk overfor gruppen, og ba i 1998 offisielt om unnskyldning for de grove overgrep romanifolket ble utsatt for.

Hvor kom de fra
Det antas at romanifolket utvandret fra India rundt år 1000 e.Kr. Språklig har de et slektskap med det gamle indiske språket sanskrit. Romanifolket vandret inn i Europa på 1300-tallet, til Skandinavia kom de i begynnelsen av 1500-tallet.
Romaniene ble raskt stemplet som syndebukker i samfunnene de oppholdt seg i. Både kirken og myndighetene forfulgte dem med forbud og straff, og de hadde ikke den samme rettssikkerhet som andre borgere.

Omstreifere
Før 1860 var det passtvang i Norge, skulle man reise måtte man få utstedt pass av myndighetene. Med slike restriksjoner var det vanskelig for romanifolket, hvor reising var en vesentlig del av kulturen. Selv når det ble lempet på passtvangen overfor befolkningen, gjaldt dette ikke romanifolket, disse ble forfulgt helt til siste halvdel av forrige århundre.

Kulturbærere
Det er storfamilien og deretter slekten som er de viktigste institusjonene i romanifolkets liv og kultur. Taterne har tradisjonelt vært viktige bærere av norsk folkemusikkultur. Mange var dyktige spillemenn som tok vare på og spredte fokemusikken utover landet. Sentralt i romani-/taterkulturen står også deres egen musikk, som ofte har vært egne versjoner av tradisjonell norsk folkemusikk. Mange kjente kulturpersoner er av romanislekt, for eksempel musikeren Åge Aleksandersen og forfatteren Levi Henriksen.

Grov behandling av de reisende
Til langt ut i etterkrigstiden (etter 1945) ble taterne og romanifolket grovt behandlet av myndighetene. Med hjemmel i lovverket forsøkte man å begrense deres livsførsel og utslette kulturen. Tradisjonelt har omstreifere og løsgjengere vært utsatt for tvangstiltak, som internering og isolasjon. I tukthusenes arkiver ser vi at mange personer av taterslekt ble innesperret på grunn av løsgjengeri.
I mellomkrigstiden var de fleste vestlige land opptatt av mennesker som lå samfunnet til byrde. Leger og andre hevdet at dette ikke nødvendisgvis var rasebetinget, men var rettet mot personer med "mindreverdige" arveanlegg. Bak dette sto både samfunnsøkonomer, leger, politikere og kristne organisasjoner. Løsgjengerloven av 1900 og Sterliseringsloven av 1934 var bl.a. et resultat av denne tankegangen.

Rehabilitering og erstatning
Fra slutten av 1990-årene tok myndighetene et oppgjør med sin behandling av romanifolket/taterne. I 2005 besluttet Regjeringen Bondevik å opprette et fond som skulle benyttes av romanifolket. Dette var en kollektiv oppreisning for de overgrep romaniene/taterne var utsatt for gjennom historien.
I dag opplever man en gryende revitalisering av romani- og taterkulturen. Til tross for dette ser man at gruppen fortsatt utsettes for mistenksomhet og forhåndsdømming.

Kilder:
Arbeids- og inkluderingsdepartementet: Nytt om nasjonale minoriteter nr. 2, Årg. 1. 21.06.2004: http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/tidsskrift_nyhetsbrev/2004/Nytt-om-nasjonale-minoriteter-nr-2-2004.html?id=274354
Ida Bull "Fra pest til poteter 1350 - 1850". I Trøndelags Historie, bind 2. Tapir 2005. s. 288-289.
Tukthusarkivet - Statsarkivet i Trondheim
Om tatere på wikipedia - http://no.wikipedia.org/wiki/Hovedside