Eldrebølgen

(Trykk på bildet for full størrelse)

Befolkningsutviklingen framover

Hører til Endring

Per i dag bor det nærmere 4,8 millioner mennesker i Norge. Den befolkningsutviklingen som har vært det siste tiåret, kan også gi oss noen tegn på hvordan utviklingen kan komme til å se ut i tiden framover.

Fødselstall
Norge er et av landene i Europa med høyest fruktbarhet. Dette til tross for at fødselstallene i mer enn 30 år nå har holdt seg under reproduksjonsnivået. I 2007 ble det født 58 500 barn her i landet, noe som tilsvarer et fruktbarhetstall på 1,9: altså at hver kvinne i snitt føder 1,9 barn. Til sammenlikning har Sverige fruktbarhetstall på 1,5, Danmark 1,73, Italia 1,19 og Storbritannia 1,68. [1]

Levealder
I dag lever vi lenger enn noensinne. Forventet levealder for nyfødte er i dag 83 år for jenter og 78 år for gutter. Dette er en økning på henholdsvis 4 og 5 år siden 1988. Hva betyr denne økte levealderen? Enkelt sagt betyr det at flere blir gamle. Du har kanskje hørt om eldrebølgen? Vi snakker om eldrebølgen som kommer, og som allerede begynner å synes. Vi kan ta et eksempel. For 60-70 år siden var fødselstallene i Norge høyere enn det de er i dag. De som ble født da, er i ferd med å nå pensjonsalderen, og mange av dem kommer til å leve lenge. Siden vi nå har lavere fødselstall, vil den yngre delen av befolkningen bli færre, mens den eldre delen av befolkningen vil bli flere. I dag det ca 13 % av befolkningen som er over 67 år. I 1950 var det kun 8 %. SSB antar at i 2050 vil hele 21 % av befolkningen være over 67 år. Dette gir nasjonen Norge noen utfordringer. For eksempel er det viktig å spørre hvordan vi skal ta vare på de eldre. Hvordan vil du at pensjonisttilværelsen din skal se ut?

Innvandring
En viktig årsak til at folketallet fortsetter å øke i Norge, er innvandringen til landet. Hvis vi ser på Statistisk sentralbyrås nøkkeltall for 2007, ser vi at innvandring står for mer av befolkningsøkningen enn antall levendefødte. Tallet for innvandring gjelder for mennesker født av to utenlandske foreldre og for deres barn. Her er tallet 61 774. Tallet for levendefødte er 58 459.

I dag utgjør innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre nesten 9 % av befolkningen, og disse prosentene er fordelt på alle landets kommuner. Kanskje tenker vi ofte på innvandrere som en gruppe mennesker fra noen spesielle land, men innvandrerbefolkningen i Norge kommer fra over 200 forskjellige land.

Framskrivninger
SSB som har ansvar for befolkningsstatistikken i Norge, gir med jevne mellomrom ut det som kalles befolkningsframskrivninger. Det betyr at basert på det de vet om befolkningsutviklingen per i dag og de siste årene, kan de si noe om hvordan utviklingen vil fortsette i den nærmeste framtiden. Disse tallene er ofte usikre, men gir oss likevel en pekepinn på hvordan befolkningen kan se ut i Norge om noen tiår. Disse framskrivningene tar utgangspunkt i forventede tall for fruktbarhetsnivå, dødelighet og innvandring.

Ifølge SSB vil folketallet fortsette å øke sterkt fram mot 2060, mye på grunn av fortsatt høy innvandring. SSBs spådom er at innvandringen vil øke den første tiden framover, men så avta. Andre faktorer som de tror vil påvirke folketallet, er noe høyere fødselstall og en fortsatt nedgang i dødelighet - altså stadig høyere gjennomsnittlig levealder. SSB tror at det vil komme til å bo ca. 6,9 millioner mennesker i Norge i 2060. Allerede i 2012 vil folkemengden trolig passere 5 millioner. Dette siste tallet er nok mer sikkert enn tallene for 2060. Det er viktig å understreke at alle tallene er usikre, og at det er mye som kan skje de neste 50 årene som kan endre på dem.

Artikkelen er basert på informasjon fra Statistisk sentralbyrås temaside om Befolkning:
http://www.ssb.no/befolkning/

[1] Tabell fra SSB: Samlet fruktbarhetstall i verden, http://www.ssb.no/ssp/utg/200201/04/tab-2002-02-28-02.html

Kilder