artlibre

artlibre.com

(Trykk på bildet for full størrelse)

Arrangerte ekteskap og tvangsekteskap

Tvangsekteskap er klart ulovlig ifølge norsk lov. Det fratar enkeltindividet sin rett til selv å bestemme over sitt liv. Arrangerte ekteskap er en ekteskapsinngåelse som er kjent i mange samfunn og kulturer og det må ikke likestilles med tvangsekteskap, selv om mange vil mene at de to formene for ekteskapsinngåelsene glir over i hverandre.

Ifølge vår vestlige menneskerettighetsoppfatning er det ethvert menneskes rett til fritt å kunne velge om man vil gifte seg, og hvem man vil gifte seg med. De fleste av oss tar denne valgfriheten for gitt, men dessverre gjelder ikke dette for alle. Selv i dagens Norge blir unge mennesker tvunget eller presset av sine foreldre til å gifte seg mot sin vilje, dette til tross for at lovverket sier noe annet.

Det er oftest barn og unge som utsettes for tvangsekteskap, og eneste vei bort fra et uønsket ekteskap er å bryte med foreldre og slekten. Et slikt brudd kan være et uoverkommelig skritt å ta for en mindreårig eller ung voksen.

Myndighetene
Myndighetene har gjennom ulike tiltak forsøkt å ta problemet med tvangsekteskap på alvor. I forbindelse med den nye handlingsplanen mot tvangsekteskap som kom i 2007 uttalte arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen:
Vi kan ikke akseptere at unge jenter og gutter i vårt samfunn blir giftet bort mot sin vilje. Det er viktig at vi hjelper dem på deres premisser. Gjennom satsingen på minoritetsrådgivere og integreringsrådgivere bidrar vi nå til å bygge opp et støtte- og hjelpeapparat for ungdommene dette kan gjelde.

Gjennom trygge og gode tiltak skal myndighetene tilby et hjelpeapparat der de som blir utsatt for tvangsekteskap skal få den støtten de trenger.

Hvorfor arrangerte ekteskap?
Arrangerte ekteskap har sammenheng med et foreldet kjønnsrollemønster. Det finnes i kulturer der kvinner har en undertrykket stilling og hennes dydighet skal kontrolleres. Mannens ære og skam er også sentrale verdier i denne praksisen. Ved å miste kontrollen over kvinnen føler mannen seg som en hanrei (en bedratt ektemann). På samme måte vil en datter som ikke følger foreldrenes råd, bringe skam over familien, da særlig far, brødre og andre mannlige familiemedlemmer.
Tvangsekteskapet er den ytterliggående formen for arrangert ekteskap, og beslutninger tas uten at man rådfører seg med den ene eller begge partene som skal inngå ekteskap.

Arrangerte ekteskap - fornuftsekteskap?
Det er ikke lenge siden det var vanlig med arrangerte ekteskap også i Norge. Gjennom ekteskap kunne man sikre gode forbindelser mellom slekter.

Kulturkollisjon
I miljøer der arrangerte ekteskap praktiseres, argumenterer man for stabiliteten i slike ekteskap, i motsetning til den store skilsmissestatistikken blant etniske nordmenns kjærlighetsekteskap. Man kan diskutere om det er stabiliteten i familiestrukturene som er det viktigste, eller om den enkeltes frihet og likestilling mellom kjønnene skal telle mer.

Et eksempel fra rettsapparatet
I 2006 tok Høyesterett for første gang stilling til straffeutmålingen i en straffesak etter den nye bestemmelsen i § 222 andre ledd i straffeloven. En mann ble sammen med en av sine sønner dømt for å ha truet med vold og for å forsøke å tvinge sin eldste datter til å inngå ekteskap da hun var 17 år. I tingretten ble de to dømt til henholdsvis ti og åtte måneders fengsel. Saken ble anket til lagmannsretten, som økte straffen til henholdsvis ett år og ni måneder og ett år og fem måneder. Saken ble videre anket til Høyesterett. Høyesterett understreket at tvangsekteskap er en grov krenkelse av individets frihet og selvstendighet og nesten uten unntak også en grov krenkelse av råderetten over egen kropp. Straffen ble satt til fengsel i to år og seks måneder for faren og to år for sønnen. (Handlingsplan for tvangsekteskap, 2007 s. 11)

Kilder:
Grete Brochmann "Sekularisering og religiøst mangfold". I Norsk innvandringshistorie bind III. (Kjeldstadli red.) Pax forlag 2003.
Barne- og Likestillingsdepartementet Handlingsplan mot tvangsekteskap. (2008-2011). http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Planer/2007/Handlingsplan_mot_tvangsekteskap_2007.pdf

 

Kilder