Pakistansk mann (Ingressbilde)

Hentet fra Wikipedia.no

Foto: Steve Evans

(Trykk på bildet for full størrelse)

Opplevd diskriminering blant innvandrere

Hører til Levekår i dag

I artikkelen om levekår for innvandrere er spørsmålet om diskriminering bevisst utelatt, da dette er et så viktig, men samtidig vanskelig spørsmål at vi har valgt å konsentrere oss om dette i en egen artikkel.

Levekårsundersøkelsen
I rapporten Levekår blant innvandrere i Norge 2005/2006, basert på levekårsundersøkelsen blant innvandrere, er det et eget kapittel om opplevd diskriminering. Her skal vi se på noen av de områdene innvandrere opplever diskriminering.

Diskriminering
Halvparten av innvandrerne i undersøkelsen har opplevd diskriminering på et eller flere områder. De som sier de opplever diskriminering oftest og på flest områder er innvandrere fra Iran og Somalia. Vi må huske på at dette er innvandrernes egne subjektive oppfatninger og begrepet "diskriminering" kan oppfattes ulikt etter hvem man spør. Undersøkelsen følger derfor opp med spørsmål hvor vi får eksempler på diskriminering f.eks i arbeidsmarkedet eller på utesteder. Svarene er derfor viktige for å avdekke hvor utbredt opplevd diskriminering er. 

Arbeidslivet
18 % mente at det var deres innvandrerbakgrunn som hindret dem i å få en jobb de hadde søkt og kvalifisert for. Tallene er nesten like for etterkommere, 17 % mente at bakgrunnen deres gjorde at de ikke fikk en jobb de var kvalifisert for. Diskriminerende holdninger er oppgitt som den viktigste årsaken til at man som innvandrer er arbeidsledig. Dette er viktigere enn språkproblemer og dårlige kvalifikasjoner. Mange føler seg også trakassert på jobb, men dette tallet synker i grupper som har høy deltakelse i arbeidslivet. Det ser altså ut til at jo vanligere det er å møte en innvandrergruppe i arbeidslivet, jo mindre trakasseres de. 

Boligmarkedet
Også når det gjelder kjøp eller leie av bolig opplever innvandrere å bli diskriminert på grunn av sin bakgrunn. Ca 20 % av ikke-vestlige innvandrere sier de har blitt nektet å leie eller kjøpe bolig på grunn av diskriminerende holdninger. Av disse 20 % er 3 av 4 helt sikre på at innvandrerbakgrunnen er årsaken, mens de andre har mistanke om det. Flest opplever dette når de skal leie bolig. Dette tallet er stabilt fra 1996.

Utstedsdiskriminering
Fortsatt er det slik at mange opplever å bli nektet varer eller tjenester på grunn av sin innvandrerbakgrunn. Dette er ikke lov i Norge, og det er få anmeldelser. Det betyr ikke at dette ikke skjer. 5% av alle spurte i undersøkelsen forteller at de har blitt nektet adgang på restaurant, pub, nattklubb eller annet utsted det siste året. Men hvis vi kun spør menn, er det en betydelig høyere andel som har opplevd dette. Det har nok mye med at det flere unge menn enn kvinner med innvandrerbakgrunn som går ut på byen. I tillegg er det spesielt i Oslo slik at unge menn med asiatisk bakgrunn blir forbundet med kriminelle gjengmiljøer.

Kilde:
* Kristian Rose Tronstad (2008): "Opplevd diskriminering", i Svein Blom og Kristin Henriksen (red) (2008): Levekår blant innvandrere i Norge 2005/2006, Statistisk sentralbyrå, Oslo-Kongsvinger, s. 128-136