gitter

Foto: Hans Nissen

(Trykk på bildet for full størrelse)

Rettferdighet for alle?

Både i psykiatrien og i kriminalomsorgen i Norge brukes tvang som et virkemiddel, dette er i strid med menneskerettighetene. I artikkel 5 står det: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

En Sintefrapport fra 2007 har dokumentert at bruken av tvang øker ovenfor pasientgrupper som psykisk utviklingshemmede, demente og psykisk syke. Videre ble det avdekket at nesten halvparten av de som ble tvangsinnlagt var bostedsløse og med en lav sosial status. Dette kan tyde på at bruk av tvang henger sammen med fattigdomsproblematikk og bostedsløshet. Resultatene fra rapporten gir mørke paraleller til myndighetenes tvangsbruk ovenfor taterne og romanifolket til ut på 1980-tallet.

I februar 2009 meldte Amnesty International norske myndigheter inn for Den europeiske torturkomitéen CPT, dette fordi de mener psykiatriske pasienter blir behandlet kritikkverdig og i strid med menneskerettighetene.

Likhet for loven
Verdenserklæringen for menneskerettigheter slår fast at et samfunn må kunne sette inn tiltak når friheten og rettene til individene blir krenket. Rettsstaten kjennetegnes av at alle innbyggerne har likt juridisk vern, og lovene skal være med å regulere og avgrense maktbruken til myndighetene ovenfor enkeltindividet. Videre er det avgjørende med full likhet for loven. Ingen skal kunne dømmes før de har fått en rettferdig dom av en domstol som er uavhengig av styresmaktene.
Motsatsen til dette ser vi i autoritære stater hvor de demokratiske rettsprisipper settes til siden og rettssystemet brukes til å kontrollere befolkningen og tvinge opposisjonelle i kne.

Demokrati for de få
Til tross for overgrepene som gjentar seg også i Norge lever vi i ett av de mest demokratiske land i verden, hvor rettsikkerheten er høy. Bare 14,4 % av verdens befolkning lever som oss i et fullverdig demokrati. 34,9 % lever i autoritære regimer. Tallene sier mye om utfordringene verdenssamfunnet står ovenfor, hvis det da er den vestlige demokratimodellen som er oppskriften på den gode stat?

Kilder:
Amnesty International Norg
http://www.amnesty.no/web.nsf/pages/E4B201E47993A85CC12575680039C680

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
http://www.fn.no/fn_avtaler/menneskerettigheter/fns_verdenserklaering_om_menneskerettigheter
Sintef Psykisk helse
http://www.sintef.no/Teknologi-og-samfunn/Helsetjenesteforskning/Psykisk-helse/Tvang-i-psykisk-helsevern/Analyse-av-tvang-i-psykisk-helsevern/#Sosiale%20og%20økonomiske%20forskjeller
The Economist, Inteligence Unit´s Index of Democracy 2008
http://a330.g.akamai.net/7/330/25828/20081021195552/graphics.eiu.com/PDF/Democracy%20Index%202008.pdf

 

Relaterte artikler