Tillatelse fra Departementet

Tillatelse fra Departementet som gir Louis Jahn lov til å starte opp egen virksomhet som tannlege. Brevet er hentet fra Sør-Trøndelag Tannlegeforening, en hundreårsberetning 1893-1993

Fra Den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre.

Ved høieste Resolution af 27d denne Maaned er det bestemt: "At Candidatus pharmaciae Louis Jahn naadigst forundes Tilladelse til i trondhjem at reengjøre, udfylde og udtrække Tænder.

Alt under følgende nærmere Betingelser:

1. At han staaer undeer speciel Controll af Stadsfysicus i Trondhjem, der nøie har at paase at hverken de Midler han anvender til Tænders reengjørelse, eller den Materie, hvoraf de kunstige Tænder forarbeides, eller hvormed de indsættes, eller Maaden hvorpaa dette skeer, kan have skadelig Indflydelse paa Heelbreden.

2. At han til enhver Tid kan fratages den meddelte Tilladelse, naar det maatte oplyses, at han overtræder de Betingelser, hvorunder den er ham given. Hvilket herved meddeles til Efterretning og videre Bekjendtgjørelse i Anledning af den med Hr.Amtmandens paategnende Erklæring af 12te October sistleden modtagne underdanigste ansøgning.

                                     Christiania, den 28. December 1848.

                          Petersen                                                    A. Manthey.

 

Kilde: Hugo Dalaker m.fl. (red.): Sør-Trøndelag Tannlegeforening, en hundreårsberetning (1993): side 10

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv