Modernisering Industrialisering Produksjonsbyen Olsen i Tr...

I 1888 ble «Adressebog for Trondhjem» utgitt første gang. I forordet står det at den «forhaabentlig vil være til Nytte saavel for Byens egne Indvaanere som for Tilreisende». Adressebøkene er også nyttig for den som vil studere byens historie i dag. Førsteutgaven er trykt i faksimileutgave, de fleste nyere adressebøkene fins på Folkebibliotekets lokalsamling. Bøkene inneholder oversikter over offentlige kontorer, banker, offentlige bygninger, foreninger, stiftelser,skoler, «droschevæsen & Bybudinstituitioner», samt alfabetisk fortegnelse over «Byens Indvaanere med Tilføielse af Stilling og Adresse». Så følger en fortegnelse over Gater, hus og beboere og til slutt en fortegnelse av de viktigste Håndtverk og handelsfag og «disses Indehavere samt endel andre Næringsdrivende». Nedenfor ser dere et utdrag fra adresseboken fra 1888. Samtlige personer har det til felles at de heter Olsen til etternavn.

* Enkefru, Schultzs Gade 1
Enkemdm., Gartneri, Tordenskjoldsgade 3
Fotograf, Søndre Gade 6 Kaptein, Schultzs Gade 5a
Overtoldbetjent, Prindsens Gade 14
Skrædder, Øvre Baklandet 15
Støbemester, Vollabakken 7
Arbeider, Paulinelundveien 4
Bestyrer, Strandgaden 26
Hush.handende., Erling Skakkes Gade 1b
Opsynsbetj, Hospitalsløkken. 10
Skrædder, Apothekerveiten 8
Vognmand, Vilmansveitem Skomager, Hospitaksløkken 3-5
Jægtskipper, Lillegaardsbakken 14
Arbeider, Indherredsveien 27
Arbeider, Vollabakken 9
Arbeider, Nedre Baklandet 35
Arbeider, Gaubækveiteni4
Skomager, Brobakken 2
Sømand., Skandsegaden. 16
*Enke, Indherredsveien 9
*Jfr., Bispegaden 2
*Husholderske, Hospitalsløkken 35
*Restauratør Dronningens Gade. 27
Smed, Vollabakken 33
Vognmand, Erling Skakes Gade 19-21
Arbeider, Nedre Baklandet 69
Slagter, St. Olavs Gade 5
Arbeider, Klostergaden 26
Skomager, Jomfrugaden 12
Skomager, Jomfrugaden 20
Skomager, Kofodgjeilan 8
Bundtm., Danielsveiten 13-15
Stenhug., Lillegaardsveien 6
Lager av Peltsværk, Huer etc, Kongens Gade 20
Sagmester, Skolegaden 8
*Hush.handlende, Thomas Angells Gade 17
Toldoversk., Hospitalsløkken 20
Ølbrygger, Erling Skakes Gade 44
*Enkemadame, Kongens Gade 55
Fotograf, Papirhandel, Søndre Gade 55
Skomager, Kongens Gade 88
Handelsmand, Ihlevolden 46
Fabrikbestyrer, Bakkegade 4
.. Nedre Berggade 1
Portner, Kongens Gade 93
Gaardeier, Øvre Møllenbergsgade 7
FabrikArbeider, Sommerveiten 12
Byggmest., Strandgaden 3
Skomager, Thomas Angells Gade 21
Skomager, Sandgaden 17
Handelsbetjent, Dronningens gade 39
Rebslager, Nedre Baklandet 8
Fabrikbestyrer, Øvre Baklandet 36
*Hush. handlende, Mellemihlen 44
*Madame, Indherredsveien 45
Vognmand, Christiansfeldtsgade
Maler, Nedre Baklandet 6
Telegrafist, Kongens Gade 21
Arbeider, Paulinelundsveien 3
Skræder, Droningens Gade 42
Kontorbetj., Vilmansveitem
Arbeider, Sandgaden 71
Sergeant, Lillegaardsveien 9
Bager, Sandgaden 81
Kommandersergeant, Sandgaden 19
Opsynsbetjent, Østre Ihlen 3
Hush. handlende. Mellemihlen 38
Furer, Holstveiten 16
Destilatør, St. Olafs Gade 11
Tegner, Vollabakken 23
Handelsbetjent, Holstveiten 16
Ølkjører, Mellemihlen 41
Skomager, Nedre Johnsgade 2
Maskinarbeider, Hvedingsveiten 10
Musiksergeant, Vollafaldet 11
Postexpeditør, Øvre Baklandet 64
Sømand, Nedre Baklandet 83
*Enke, Klostergaden 34 b
Brygmester, Kirkegaden 11 a
Paraplymager, Erling Skakes Gade 41
*Huseier, Gjelvangveiten 2
Huseier, Rebslagveiten 5
Lods, Kongens Gade 8
Postexped., Thomas Angells Gade 10
*hush.handlende Thomas Angells Gade 17
Tømmermand, Hospitalsløkken 9
Arbeider, Nedre Baklandet 61

*Enke, G. Kirkeveien 6
Skomager, Brandhaugveitens
Fabrikarbeider, Klostergaden 2
Blikkenslager, do. 36 c
Kurvmag., Danielsveiten. 14
*Madame, Kongens Gade 2
Maskinist, Baklandet, Nygaden 4
Skomager, Nedre Møllenberg Gade. 46 b
Fyrbøder, Øvre Baklandet 64
Fedevarer og hush.handlende, Erling Skakes Gade19-20
Maler, G., Kongeveien 2
Snedker, Klostergaden 34 a
Arbeider, Lillegaardsveien 1
Havnearbeider, Øvre Baklandet 14
Hush.handlende, Gaubækveiten2
Snedker, Lillegaardsveien 13
Bager, St. Olafs Gade. 1
Fabrikarbeider, Nedre Baklandet 23
Maskinist, Øvre Møllberg Gade 43 d
Handelsreisende, Rebslagerveiten 12
Rørlægger, Gaubækveitem
Skomager, Tordenskioldsgade 2
Økonom, Kongens Gade 30 b
Handelsbetjent, Ny Stensbakken 15
Skomager, Hospitalsløkken 3-5
fhv. Underfoged, Thomas Angells Gade 1
Fotograf, Lillepladsv. 2
Huseier, Sommerveiteni4
*Vaskerkone, Munkhaugveiten3
«Tidens» Bogtrykkeri, Jomfrugaden 14
Skomager, Askgrobakken 4
Skrædersvend, Kongens Gade 92
.. Bratørveiten23
Brygmester, Nedre Baklandet 17
Malersvend, Kongens Gade 37
Maskinarbeider, Nedre Baklandet45
Politibetjent, Holstveiten 8
Skomager, Handskemagerbakken 4
Smed, Christiansfeldtsgade 14
Fyrbøder, Nedre Ihlen 11
Dreng, Kongens Gade 29
Skomager, Thomas Angells 16
Arbeider, Lillegaardsveien 5
Kommisionshandlende. Fjordgaden 37
Arbeider, Nedre Baklandet 13
Handelsmand, Dronningens Gade 26
Farver, Skjoldagerveiten4