Modernisering Industrialisering Produksjonsbyen Kontrakt m...

Imellom undertegnede Herman Chr. Garman på egen Vegne og John Trenery ere følgende foreløbige Bestemmelser trufne i Anledning den ved Nidelven opprettede Fabrik.

1. Interessentene akter at anlegge et Jern og Messingstøberi, foruden adskillige andre Indretninger som ved Anskaffelsen af en Dampmaskine på 12-14 Hæstes Kraft dermed kan settes i Forbindelse, så som 1 Mølle med 3 Par Kværne til Formaling af Hvedemel, Gryn og rug, 1 Saug med nogle fine Saugblade til Tømmer og Plankers Gjennemskjæring for Snedkere, måske også nogle flere nærmere bestemmende Indretninger, som måtte anses lønnende, og med Letthed kunne Anbringes.

2. Undertegnede Trenery påtager seg Opførelsen og Overbestyrelsen af ovennevnte Anleg på den mest hensigtsmæssige og tilfredsstillende Måde. Ved at indtræde som Interessent for 1/4 Part i bemeldte Fabrik forpligter jeg mig tillige selv at tilveiebringe et Fond af 350 pund Sterling, hvorimod mine Medinteressenter have årligen at befale mig Spd. 400,-samt skaffe frit Huus for mig og familie. Gagen bliver at regne fra 7de dennes, da jeg indtrådte af Alten Værks Tjeneste, og godtgjøres mig der hos mine Reiseomkostninger fra og til Alten for denne Tour, hvorimod hiint Værk har at betale Omkostninger af min og families Hidreise med Dampskibet 2den Tour herefter. Med Undtagelse af ovennevnte Spd. 400,- og frit Huus deltager jeg Trenery med mine Medinteressenter i alle de til Etableringen af foranmeldte Fabrik og Indretninger henhørende Udtællinger, ingen i nogen som helst Henseende undtagne.

3. Så snart som Jeg Trenery med min familie er hidkommen og de nødvendige Forberedelser til Anlegget ere gjorte, forpligte jeg mig uopholdet at afreise til Newcastle, for der at gjøre Indkjøb af alle Sager som behøves, saa som en Dampmaskine til en Kraft af 12-14 Heste, en Blæsemaskine til Kuppelovnen, Dreierbænk, Skruested, Støbekasser, diverse Former, Ornamenter af forskjellige Slag, ildfast Muursten, Sand, Steenkul, Ruujern og 3 Par Møllestene med mere, hvorover inden Afreisen en nærmere Fortegnelse forfattes. Ligeledes vil jeg bestrebe mig for fra England at anskaffe en duelig Former og fra Alten 2de fyrbødere til at forestå Dampmaskinen på så billige Vilkår som mulig, dog påtviles at den første vil kunne erholdes under 1 Spd., og de sidste billigere enn som 1/2 Spd. pr. Dag, foruden fri Reise og frit Huus her, for dem og deres Familie.

Så snart Dampmaskineriet er anskaffet og Støberiet kommet igang, vil Trenery selv støbe Indretningeme henhørende til Møllen og de øvrige Anlæg der agtes å udføres.

Trondhjem den 19de May 1843

Herm. Chr. Garman       J Trenery

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv