Modernisering Industrialisering Produksjonsbyen Annonser f...

De første annonsene tyder på at den nye dampdrevne bedriften var villig til å levere et bredt spekter av artikler:

Annonse 1
Maskiner, såsom Dampmaskiner, presser med Skruer eller Væktstenger, hydrauliske Presser og Valser, Hjul og Tridser til Udvexlinger, Spindler og Tapper til Møller og Saugbrug, Hakkelse og Træskemaskiner samt andre til Agerbrug henhørende Sager, kjedler til Brænderier, Sebesyderier og Trankogeindretninger med Damp, Sprøyter, Pumper, Vogn-akslinger etc.

Spøbegods av alle slags, så som: Drev, Vandledningsrør, Vognbøssinger, Tag- og Kjeldervinduer, Kakkelovne, Kaminer, Comfyrindretninger med dertil hørende Gryder og Stegeovne, Bagst- og tørkeheller, Bryggpander av alle Størrelser, Gravmonumenter med Indskribsjoner, Stakitter, Jerndøre og Luger til Kjeldere. Foruden ovennevnte Sager leveres efter Model eller Tegning ethvert opgivet Arbeide.

Metalarbeid såsom Skibsspiger av alle Størrelser, Korbeslag osv. (En annonse fra 1844.)

Annonse 2
Tilkjøbs. Meel

Formalet afrenset korn paa Fabrikken ved Nidelvens Dampmølle, sælges fra idag og indtil videre hos Undertegnede til følgende priser:

Hvedemeel,                No.1, pr. Vog                   1Spd. 72 sk.
Do.                            No.2, pr. Vog                   1Spd. 36 sk.
Sigtet Rugmeel,          No.1, pr. Vog                   1Spd. 24 sk.
Do.                            No.2, pr. Vog                   1Spd. 24 sk.
Sammalet Do.                                                           84 sk.                    
Klid                                                                          30 sk.

Kjøbes for 10 Spd. Kontant, godtgjøres 2.5 pst., og for 20 Spd. og derover 5pst. Trondhjem, den lste Marts 1845. C.L. Schreiner & Comp.

Annonse 3
Superfint Hvedemeel, simplere ditto, sigtet og sammalt Rugmeel. Alt formalet af renset Korn i Fabrikken ved Nidelvens Dampmølle, sælges i større og mindre Partier billigst ved A. Huitfeldt & Comp.

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv