Skole og folkeopplysning Fra allmueskole til grunnskole B... Minner fra allmuesk...

Dette er et minne fra Anders Kirkhusmos første skoleår i Hov krets i Ålen på 1870-tallet. Utdraget er tatt fra boken "Minner fra et langt arbeidsliv" av Anders Kirkhusmo, s. 6-8

"I min heimbygd var det bare fastskoler da jeg gjorde min entré i skolestua. I Hov krets, hvor jeg hørte heime, var det den gang 3-delt skole med 9 uker obligatorisk opplæring og dertil noe frivillig opplæring for hver klasse. Vi hadde bare én lærer, Eilif Hofstad, f. i Stjørdal, Nord-Trøndelag. Han var uteksaminert ved Klæbu seminar, en ekte trønder, ivrig grundtvigianer og sterkt nasjonal og frisinnet. Hans sterkeste interesse i skolearbeidet gjaldt historiske fag. Han var en glimrende forteller av Norges- og bibelhistorie og en mesterlig eventyrforteller. Lærebøker i historie hadde vi ikke, det hehøvdes heller ikke. Han ga oss en så livaktig og anskuelig framstilling av de  historiske hendingene at jeg husker det livaktig i dag etter 70 års forløp.

- Av andre fag var det særlig religion, lesing, rekning og skriving. Religionene med Pontoppidans og Georg Sverdrups forklaring hadde en dominerende plass, men Hofstad la heldigvis ikke så sterk vekt på forklarings-pugget. Hans elever ahdde derfor ikke noen grunn til å klage over kjedelige og trykkende religionstimer. Bibelhistorietimene og gjennomgåing av kjernefulle salmevers, som han la stor vekt på, ble rene feststunder. I norkstimene ble det vesentlig høytlesing, litt avskrift og diktat og atskillig øving i skriftlesing (håndskrifter). Grammatikk ville han nødig drive med. Jeg fikk en dag høre av mine slektninger, de senere lærere Solan Renolen og Anders Fossvold, at de hadde fått lære gramatikk av noen nyutdannede lærere, John Renolen og Anders Reitan. Jeg spurte da Hofstad om ikke vi også kunne få lære litt grammatikk. "Nei, det er tørr kost, det," sa han, og dermed ble det. (...)

Foruten de før nevnte fag hadde vi i blant litt geografi og naturhistorie uten lærebøker. Det ar således ikke så rikholdig "meny" som senere i vår folkeskole i normale tider. Men tross den snevre fagkretsen og den altfor korte skoletida ble jeg overlag glad i skolen, og det var for meg en stor sorg når meg en gang i blant måtte forsømme skolen for å delta i et eller annet påkrevd arbeid heime. I slike høve bad jeg Hofstad og fikk "skole inn" igjen det frsømte i en annen klasse når min egen hadde fridager. Min eldre bror John hadde derimot ikke det minste imot å være fri fra skolen noen dager. Han var nemlig så glad i kjøring, som for meg nærmest var en plage. - Ved konfirmasjonen fikk vi så en ny gjennomgåing av bibelhistorie og forklaring, og dermed var min almennopplæring avsluttet. Noen framhaldsskole eller annen videregående skole fantes ikke i heimbygda, bare noen timer kveldsskole eller søndagsskole for noen få interesserte ungdommer. "