Andel av befolkningen i lavinntektsgruppen, 2003

Oversikt fra Statistisk sentralbyrå over andel av befolkningen i lavinntektsguppen i Europa for året 2003.