Mebygda i Sørli

Mebygda 1920 (Ant.)

Foto: Amund Alstad

Bruk original

Mebygda i Sørli

Mebygda i Sørli