Innvandreres norskferdigheter

Figur fra Statistisk sentralbyrå som viser andel som vurderer sine norskferdigheter som dårlige eller svært dårlige, etter kjønn og landbakgrunn. For å lese mer om dette, følg lenken.