Innvandrere i arbeid, etter yrke

Figur fra Statistisk sentralbyrå som viser personer i inntektsgivende arbeid, etter yrke. Figuren sammenlikner innvandrere fra de 10 landgruppene fra levekårsundersøkelsen blant innvandrere, med hele befolkningen sett under ett. Tallene er i prosent og hentet fra Levekår blant innvandrere 2005/2006 og Levekårsundersøkelsen 2003.