Studenterhytta

Studenterhytta i Bymarka 1929

Foto: Schrøder

Bruk original

Studenterhytta

Studenterhytta i Bymarka

Kilde for