Fra jernets historie i Oppdal

Den som har sett de rike gravfunna på Vangsfeltet, med mange gjenstander av jern, kan fundere på hvor jernet kom fra. Var det produsert lokalt, eller kan det ha kommet til Oppdal fra andre steder?

Det er etter hvert blitt klart at smibart jern er blitt framstilt i Norge av myrmalm i hva vi kan kalle blesterovner i tre perioder: før-romersk og romersk jernalder (ca.300 før til 500 etter Kristi fødsel), merovingertid - høgmiddelalder (ca.700-1300), og nyere tid (ca.1400-1800).