Handlesstedet Hopsjø.44d9.JPG

Foto: Kristian Pettersen

(Trykk på bildet for full størrelse)

Dolmsundet i Hitra

Dolmsundet ligger som en øst-vestgående kanal mellom Dolmøya og ”Fastlands”-Hitra. På begge sider av dette sundet fins det en stor mengde kulturminner.

De eldste sporene etter folk stammer fra Fosnatradisjonen, som er Norges eldste bosetning. Dette er flintgjenstander som er mellom 10.000 og 11.000 år gamle!
Det er rart å tenke på at bosetningforsløpet her ute har sett ti tusenårsskifter. Denne perioden synes for oss å være nesten ufattelig lang.
Da de eldste boplassene var i bruk, sto havet betydelig høyere enn nå. Dolmøya var mye mindre og annerledes skapt enn nå og små familie-boplasser lå nede ved strandkanten, vendt inn mot sundet.
Gjennom hele den lange steinalderen og helt opp mot Kristi fødsel ble det brukt redskaper av bergarter og mineraler, der flint var foretrukket ettersom denne ga skarpe kanter og egger, egnet til skjæring, skraping og stikking. Slike redskaper og avfall av flint fra tillaging av redskapene kan en finne mange steder under torva langs sundet.
[bilde6]

I kulturminneparken på Vassetra, ved Dolmsundet Hotell, kan en se en slik boplass fra steinalderen. Like ved hotellet ligger det et annet slikt tilholdssted. Begge er skiltet med opplysninger. Boplassen i parken ble utgravd i 1997 og 1998. Ved denne utgravingen ble det gjort funn av en rekke redskaper av flint og skifer, blant annet pilespisser av skifer. Det ble også funnet keramikk og dekorerte gjenstander. De mest spesielle tingene herfra er kanskje to hengesmykker av skifer. Disse kan ha hengt rundt halsen på ei av stedets damer (eller en mann?) for mer enn 3000 år siden.
Fra bronsealderen (ca 1800 f. Kr. – 500 f. Kr.) stammer antakelig noen graver som består av oppbygde steinrøyser der den døde ble plassert inni. Disse røysene er ofte plassert for seg selv på forblåste bergrygger, der de ligger og vitner om at de skulle sees og kanskje skulle også den døde som bodde i røysa kunne se ut over sitt område. Like ovafor Dolm kirke, på Dolmvarden, ligger ei slik røys. Her har en et fantastisk rundskue over ytre deler av Hitra og ut mot Frøya.
[bilde7]

Slik beliggenhet har også gravplassene fra jernalderen (ca 500 f. Kr. – 1000 e. Kr.), men her er det ofte flere slike røyser samlet i felt. Slike jernalderrøyser fins det mange av på begge sider av Dolmsundet. I kulturminneparken fins det også to utgravde gravrøyser. På skiltene her er det avbildet hva en fant da gravene ble åpnet. De mest iøynefallende tingene dreier seg om smykker. Flere av disse har sin opprinnelse langt utenom Norges grenser i dag.
[bilde1]


Fra Middelalderen (ca år 1000 – 1537) stammer hele to kirkesteder her. Dolm middelalderkirke står her fremdeles, mens Undås kirke er borte for lengst og bare stedsnavnet avslører kirkestedet i dag. Dolm var hovedkirke på Hitra helt fram til den brant i 1920. Den ble vigslet på nytt i 1992 og kirka med omgivelser framstår i dag som en perle i landskapet.


[bilde3]


Handelsstedet Hopsjø stammer fra første halvdel av 1700-tallet. Og hovedbygningen her er fra denne tida og således et av de eldste husene på Hitra. Her residerte slekten Parelius over en 150 årig periode. Fra Hopsjøen ble det i en rekke år drevet utstrakt handel i inn- og utland. På Hopsjøen kan en også i dag besøke krambua og få seg noe å spise og drikke.
Lystresidensen ”Margrethes minde” tilhørte Hopsjøen og ble bygd av Nils Rosing Parelius som var født i 1753. Fra Hopsjøen kan en også følge den gamle postveien som strekker seg tvers over Hitra.
[bilde2]


Vi må også nevne minner etter gruvedriften i marka sør for Melandsjøen, samt mange minner etter gårdsdrift i form av ruiner, gjerder, veier og stier i området. Ved Vettastraumen har det stått veter, hvor det i ufredstider ble tent varslingsild. I østlige del av Dolmsundet finner en Refsøya med Steglan. Dette gir oss en anelse om et rettersted. Ikke langt unna ligger de nesten skjulte restene av ennå et gammelt handelssted, Valan.

[bilde5]

Vi kunne fortsette, og fortsette…… Dolmsundet er et sammensatt og rikt kulturmiljø, særlig hva eldre tid angår. Sentrale opplevelsesområder som kulturminneparken, området rundt Dolm-kirka og Hopsjøen finsdet god informasjon om i form av skilter og brosjyrer.