Befolkningsstatistikk med fokus på samer og kvener

Tidligere la Statistisk sentralbyrå stor vekt på å telle etniske minoriteter i Nord-Norge i sin befolkningsstatistikk. Statistikken forteller en del om disse befolkningsgruppene i perioden 1845-1930. Historisk var ikke samene og kvenene i nord spesielt tallrike sett i forhold til resten av befolkningen, men de ble likevel inngående behandlet i den norske befolkningsstatistikken. Både ønsket om å «sivilisere» disse folkegruppene og sikkerhetspolitikk var grunner til at samene og kvenene ble telt så grundig som de ble.