Folketellinga i 1801

1. Storparten av Trondheims innbyggere bodde i Midtbyen i 1801. Hvor stor prosent bodde i Midtbyen, på Bakklandet og i lla? Hvorstor prosent av befolkningen bor i Midtbyen i dag?

2. Hvordan vil du karakterisere byen? I hvor stor grad kan den kalles en håndverksby, en sjøfartsby, en handelsby eller en militærby? Begrunn svaret.

3. «Dagleierne» var en forholdsvis stor gruppe. Hva tror du dagleierne gjorde i Trondheim i begynnelsen av 1800-tallet?

4. Lag et søylediagram for de fem største yrkesgruppene. Hvordan vil du karakterisere byen ut fra dette diagrammet

Kilder