Oppgave - Innsatt 2008

Mange mennesker i Norge er eller har vært innom kriminalomsorgen. En stor del av disse er vinnigskriminelle eller voldsutøvere. Siden 1970-tallet fikk man en ny gruppe innsatte, dette var personer som satt inne på grunn av narkotikaforbrytelser. Til høyre finner du dokumenter og artikler som kan hjelpe deg med oppgaveløsningen.

1. Hva er en kriminell?

2. Hva er den kriminelle lavalder i Norge?

3. Hva forstår vi med kriminalomsorgen?

4. Hvordan reagerer samfunnet ovenfor personer som bryter loven?

5. Hvorfor har vi et rettsapparat?

6. Synes du det er viktig at vi lever i en rettsstat? (Begrunn svaret.)

7. Hva er den store utfordringen til kriminalomsorgen i dag? (Som ikke var et problem for 40 år siden.)

8. Hvilken type mennesker utgjør hovedtyngden blant de innsatte i norske fengsler? Hvorfor tror du det er slik? (Stikkord: et sosialt problem)

9. Hvordan tror du det er å sitte i fengsel?

10. Tenke deg en alternativ straffemetode for kriminelle. Hva kunne det være?

11. Er det riktig å sette ungdom i fengsel?

11. Blir menneskerettighetene respektert i Norge i dag? (Les artikkelen Staten - rettferdighet for alle).