Drøftingsoppgaver - Skole på 1900-tallet

Her har vi laget noen oppgaver som krever at du har litt forkunnskaper, og kanskje må du ta initiativ til å søke opp informasjon andre steder enn i Kildenett for å kunne svare på oppgavene. Det er her viktig at du trekker linjene og ser sammenhengene mellom periodene og lovene som utformet skolen på 1900-tallet.

1. a) Hva er likhetene og forskjellene mellom normalplanene/mønsterplanene som kom på 1900-tallet?
b) Hvordan kan vi se igjen den historiske utviklingen av skolen i dagens norske skole?

2. Drøft utviklingen av den kristne formålsparagrafen i skolen.  

3. På 1950- og 60-tallet ble det gjennomført en sentralisering av skolene i Norge. Denne sentraliseringen møtte etterhvert stor motstand. Redegjør for hva sentraliseringspolitikken gikk ut på og diskuter positive og negative sider ved denne politikken.

4. Differensiering har vært et stikkord i læreplanene helt siden 1939. Drøft hvorvidt dette har vært viktig og blitt brukt i skolen etter 1945 og fram til i dag. Blir differensiering brukt i tilstrekkelig grad? Finnes det både positive og negative sider?  Tips: intervju lærere eller familiemedlemmer og venner i forskjellige aldre om hvordan de opplevde bruk av differensiering i sin skoletid.