Folkeskolen i 1909

Hører til Barnetrinnet

Les artikkelen om folkeskolen i Trøndelag i 1909, samt de relaterte artiklene, og bruk kildene som er lagt ved for å svare på spørsmålene nedenfor.

1. a) Hva er forskjellen på bykommunene (kjøpstad eller ladested) og bygdekommunene når det gjelder innberetning om folkeskolevesenet?
b) Hva tror du var bakgrunnen for denne forskjellen?
2. a) Se på statistikken fra Statistisk Sentralbyrå. Hvor mange barn i Norge gikk i omgangsskole i 1909?
b) Hvor mange barn gikk i omgangsskole i følge de innberetningene som ligger ved fra Trøndelag?
c) Hvordan var utviklingen i forholdet mellom fastskoler og omgangsskoler mellom 1837 og 1946 i følge statistikken?
3. Hvordan var kretsene fordelt på lærerne i Støren skolekommune?
4. Hvor mange barn fikk spesialundervisning i Trondheim?
5. a) Hvor mange klasser vare rene gutte- eller pikeklasser i Trondheim og hvor mange klasser var det elever av begge kjønn?
b) Hvorfor var det bare i Trondheim som hadde delte klasser?
c) Kunne du tenkt deg å gå i en kjønnsdelt klasse? Hva kan være fordeler og ulemper ved å dele gutter og jenter? Diskuter i klassen.
6. Drøft hvorvidt folkeskoleloven av 1889 ble fulgt i skolen i Trøndelag i 1909.

Kilder