Innvandreres levekår

Hører til Levekår i dag

Her må du lese artikkelen og veiledningen som ligger relatert, samt studere kildene for å kunne svare på spørsmålene nedenfor.

1. Hva er bakgrunnen for å ha en egen levekårsundersøkelse blant innvandrere?

2. a) Hva kan årsakene være til at det er så store forskjeller i norskferdigheter blant innvandrere?
b) Hvilke grupper anser selv at de har best norskferdigheter, og hvilke anser at de har dårligst?

3. Andelen innvandrere som sier de har en eller flere norske venner har ikke økt siden 1996.
a) Drøft hvorfor andelen ikke har økt.
b) Diskuter hvorvidt vennskap eller sosial omgang mellom innvandrere og etnisk norske er viktig for en vellykket integrasjon. Hvis det er viktig, hva må i såfall gjøres gjøres for å øke andelen innvandrere med norske venner?

4. Mange innvandrere har høyere utdanning fra hjemlandet, blant annet som lege, lærer eller ingeniør. Likevel er innvandrere overrepresentert i yrker uten krav til utdanning og i salgs- og serviceyrker. Hvorfor tror du det er sånn? Begrunn svaret ditt og kom med forslag til hvordan vi kan endre på dette.

Kilder