Økning i industri

Se på kildene for å svare på spørsmålene.

1. Se på tabell 40a under kilden "Tabeller over fabrikkanlegg".
a) Hvilken generell utvikling kan du se når det gjelder antall anlegg?
b) Og hva med antall arbeidere?
c) Hvilken sammenheng er det mellom antall anlegg og antall arbeidere?

2. Se på tabell 40b over de viktigste slags anlegg i 1885.
a) Hvilke typer anlegg er det flest av dette året?
b) Innenfor hvilke industrier er det flest arbeidere?
c) Regn ut hvilke typer industrier som i snitt har flest arbeidere pr anlegg.

3. Tabell 40c er en landsoversikt.
a) Sammenlikn Søndre Trondhjems og Nordre Trondhjems amt (Sør- og Nord-Trøndelag).
b) Hvordan ligger Trøndelagsfylkene an i forhold til resten av landet?

4. "Tabell over arbeidskraft 1875-1990" viser utviklingen i arbeidskraft innenfor en rekke yrker i denne perioden.
a) Hvordan er utviklingen for alle yrkesaktive?
b) Finn ut hvor mange innbyggere det var i Norge i henholdsvis 1875, 1930 og 1990 og regn ut hvor mange prosent av befolkningen som var yrkesaktive i disse årene.
c) Sammenlikn primærnæringene jordbruk, skogbruk og fiske med sekundærnæringene bergverksdrift og industri. Hvilke tendenser kan du se?

 

Kilder