Tobakksbruk

Les artikkelen og se på kildene for å kunne svare på spørsmålene nedenfor.

1. Hvorfor fikk man en økning i sigarettrøyking fra begynnelsen av 1900-tallet?

2. a) Hvorfor kom nedgangen etter 1955?
b) Se på statistikken for daglige røykere i årene 1973-2006. Hva slags kan vi se av statistikken? Gjorde reklameforbudet fra 1975 noe utslag på statistikken?

3. a) Når ble Statens tobakkskaderåd opprettet og hva skulle rådet jobbe med?
b) På hvilken måte drev Statens tobakkskaderåd opplysningsarbeid?

4. Se på statistikkene for henholdsvis andel kvinner og andel menn som røyker eller bruker snus.
a) Er det forskjeller mellom menns og kvinners tobakksbruk?
b) Er det noen forskjell fra 2002 til 2005 etter at røykeloven ble iverksatt i 2004?
c) Er disse tallene så klare at vi kan si at vi ser en trend?

5. Se på statistikken andel som røyker etter utdanningsnivå. Hva slags forskjeller ser du mellom lav og høy utdanning?

6. Hvordan er tallene for røykere i Norge i forhold til de andre nordiske landene?

 

a) Hvordan er tallene for røykere i Norge i forhold til de andre nordiske landene?

Kilder

Relaterte artikler

Relaterte nettressurser