Utdanningsstatistikk

Oppgavene her er relatert til tre statistikker over utdanningsnivå og studenter fra Statistisk sentralbyrå.

1.a) Statistikken for studenter ved universitetene viser utviklingen fra 1813 til 1950. Hvor mange var studenter i 1813?
b) Og hvor mange var studenter i 1950?
c) Se på statistikken over studenter fra 1971-1998. Hvor mange var studenter ved universitetene i 1997?
d) Forklar utviklingen i antall studenter ut fra utviklingen i samfunnet på 1800- og 1900-tallet.

2. a) I følge statistikken over utdaninningsnivå i befolkningen, hvor mange prosent utdanning på høgskole- og universitetsnivå?
b) Hvordan er disse tallene for henholdsvis Nord- og Sør-Trøndelag? Sammenlikn også med andre fylker i landet.
c) Drøft årsaker til forskjellen i utdanningsnivå mellom fylkene.

3. Se på statistikken over utdanningsnivå i befolkningen og statistikken over studenter ved universiteter og høgskoler fra 1971-1998.
a) Hvor mange kvinner og hvor mange menn tok høyere utdanning i 1971?
b) Hva med i 1997 og 2005?
c) Drøft utviklingen i lys av den økte kvinneandelen og forskjellen mellom kjønnene. 

Kilder