Sunnhetskommisjon

Hører til Sjukdom

På 1700-tallet ble det opprettet sunnhets- og karantenekommisjoner i en del byer, og i 1831 ble det opprettet provisoriske sunnhetskommisjoner i alle kjøpsteder, ladesteder og prestegjeld. . Fra 1905 brukte man betegnelsen helseråd på disse kommisjonene. Et betegnelse som nok beskriver bedre for oss i dag hva kommisjonene jobbet med.

Kommisjonenes og legenes viktigste oppgaver var å sette i gang tiltak for å få forebygge smittsomme og epidemiske sykdommer. I tillegg skulle de ha kontroll og  tilsyn av både teknisk og hygienisk art, ha tilsyn med både helsepersonell og med visse vanskeligstilte grupper. Sunnhetskommisjonene hadde også visse tekniske og sanitære tilsyns- og kontrolloppgaver med bygninger og institusjoner.

Sunnhetskommisjonene besto som regel av fogden eller sorenskriveren, sognepresten, en offiser, distriktslegen, lensmannen og 1-2 sognemenn.

Kilde: Liv Mykland og Kjell-Olav Masdalen: Administrasjonshistorie og arkivkunnskap: kommunene. 1987, s. 168ff.