Fogd

Fogden eller futen hadde ansvaret for inndriving av offentlig inntekter, men utførte også politioppgaver og hadde påtalemyndighet.Fogdene var lensherrenes private tjenere.De ble etter hvert sterkere underlagt sentralmyndighetene i København, og etter 1632 var fogdene kongelige embetsmenn. I løpet av årene 1888—1919 ble fogd-embetene avskaffet.